Akreditív

Akreditív L/C: Letter of Credit (akreditív) – bežne používaný platobný nástroj používaný vo vnútornom i zahraničnom obchode hlavne pri obchodovaní na dlhšie vzdialenosti, otvorený v …

Akceptačný úver

Acceptance credit (akceptačný úver) – akreditív, ktorý musí spĺňať podmienky cudzej zmenky, vrátane ňou požadovanej dokumentácie. Akreditív bude akceptovaný bankou, kde má byť vyplatený, diskontovaný …

Skrytý faktoring

Skrytý faktoring Skrytý faktoring, tiež známy ako Non-Notification Factoring alebo Confidential Factoring, je špecifickým druhom faktoringu, ktorý sa využíva v oblasti financií a správy pohľadávok. …

Ponuka

Ponuka vo Faktoringu Pojem „ponuka“ vo faktoringu predstavuje dôležitý aspekt tejto finančnej služby. Faktoring je špecifickým druhom financovania, ktorý sa často využíva v podnikateľskom prostredí …

Poistné potvrdenie

Pojem: Poistné potvrdenie Poistné potvrdenie (Insurance certificate) je dokument v oblasti faktoringu, ktorý sa týka poistenia v rámci obchodných transakcií. Tento dokument konštatuje sumu a …

Percento zálohy

Percento Zálohy vo Faktoringu: Finančný Nástroj pre Podnikateľov Percento zálohy je významným pojmom v oblasti faktoringu. Tento ekonomický termín označuje percentuálne vyjadrenie výšky zálohovej platby …

Osvedčenie pôvodu

osvedčenie pôvodu Certificate of origin (osvedčenie pôvodu) – niektoré krajiny požadujú autorizované potvrdenie, že tovar bol skutočne vyrobený v deklarovanej krajine pôvodu. Anglický ekvivalent tohto …

Ohodnotenie kupujúceho

Ohodnotenie kupujúceho Buyer s Rating (ohodnotenie kupujúceho) – hodnotenie kupujúceho faktoringovou spoločnosťou z hľadiska finančnej situácie za účelom stanovenia výšky úverového rizika, ktoré je možné …

Ohodnotenie predávajúceho

Ohodnotenie predávajúceho Seller s Rating (ohodnotenie predávajúceho) – hodnotenie predávajúceho faktoringovou spoločnosťou z hľadiska jeho finančnej situácie za účelom preverenia úveruschopnosti a dôveryhodnosti pri poskytovaní …

Nepriama platba

Nepriama platba v kontexte faktoringu Nepriama platba (anglicky Indirect Payment) je výraz, ktorý sa používa v oblasti faktoringu, ktorý predstavuje dôležitý finančný nástroj v obchodnom …

Neschválená pohľadávka

Neschválená pohľadávka v kontexte faktoringu Neschválená pohľadávka je termín v oblasti faktoringu, ktorý označuje pohľadávku, ktorá nespadá do limitu ručenia stanoveného faktoringovou spoločnosťou alebo z …

Neodvolateľný akreditív

Neodvolateľný akreditív vo faktoringu Irrevocable Letter of Credit (neodvolateľný akreditív) – otvárajúca (vystavujúca) banka sa pri takomto druhu akreditívu neodvolateľne zaväzuje, že splní svoje záväzky …

Medzinárodný faktoring

Medzinárodný Faktoring: Rozširovanie Obchodu cez Hraničné Línie Medzinárodný faktoring predstavuje dôležitý aspekt globálneho obchodu a financií. Ide o faktoring, ktorý prebieha na medzinárodnej úrovni, pričom …

Kupujúci

Kupujúci vo Faktoringu Kupujúci je dôležitým pojmom v oblasti faktoringu a obchodných transakciách. Predstavuje právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá podpísala kontrakt s predávajúcim na prevzatie …

Kontokorektný úver

Kontokorektný úver v oblasti faktoringu Kontokorektný úver, známy aj ako „Bank Overdraft,“ predstavuje formu úveru poskytnutého na jedinom bežnom účte dlžníka. Jeho špecifikom je to, …

Kód meny

Kód meny: Identifikácia Mien v Faktoringu podľa ISO 4217 Currency Code (kód meny) – kód pre každú menu jednotlivých krajín podľa medzinárodného štandardu ISO 4217, …

Klient

Klient v rámci faktoringu Client (klient) – spoločnosť, s ktorou má faktoringová spoločnosť uzatvorenú zmluvu o faktoringu. Rozumie sa ním dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby …