Klient

Klient v rámci faktoringu

Client (klient) – spoločnosť, s ktorou má faktoringová spoločnosť uzatvorenú zmluvu o faktoringu. Rozumie sa ním dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby (viď i Seller). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Client.

Význam pojmu klient v faktoringu

V oblasti faktoringu je klient kľúčovým aktérom. Je to spoločnosť, ktorá uzatvorila zmluvu o faktoringu s faktoringovou spoločnosťou. Týmto krokom klient prenáša svoje pohľadávky na faktoringovú spoločnosť výmenou za okamžitú hotovostnú platbu. Táto transakcia umožňuje klientovi získať rýchle financovanie a spravovať svoju cash flow efektívnejšie.

Rola klienta v procese faktoringu

Klient je v procese faktoringu aktívnou stranou, ktorá predáva svoje faktúry faktoringovej spoločnosti. Tým umožňuje faktoringovej spoločnosti prevziať kontrolu nad výberom pohľadávok a zabezpečiť rýchle financovanie klientovi. Klient tým získava prístup k okamžitým finančným prostriedkom, ktoré môže reinvestovať do svojho podnikania alebo použiť na splatenie svojich záväzkov.

Výhody a riziká pre klienta

Klient má niekoľko výhod pri využívaní faktoringu, vrátane získania likvidity, zvýšenia cash flow a zníženia rizika neplatenia zo strany jeho zákazníkov. Avšak faktoring nie je bez rizík. Klient sa musí zmieriť s určitými poplatkami a nákladmi faktoringovej spoločnosti a môže prísť o určitú časť hodnoty svojich faktúr výmenou za rýchle financovanie.

Záver

Klient je dôležitou súčasťou faktoringového procesu a jeho rozhodnutie využívať faktoring má významný vplyv na jeho finančné riadenie a likviditu. Je dôležité, aby klient pochopil výhody a riziká spojené s faktoringom a zvážil, či je pre jeho konkrétnu situáciu vhodným finančným nástrojom.

Client (klient) – spoločnosť, s ktorou má faktoringová spoločnosť uzatvorenú zmluvu o faktoringu. Rozumie sa ním dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby (viď i Seller). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Client.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥