Faktoring

Faktoring: Finančná a záručná funkcia

Faktoring je dôležitým nástrojom v oblasti riadenia pohľadávok a financií pre mnoho podnikateľov. Táto ekonomická prax umožňuje predávajúcim rýchlo získať prístup k hotovosti tým, že odkúpi svoje krátkodobé pohľadávky od faktoringovej spoločnosti alebo inej špecializovanej inštitúcie ešte pred ich lehotou splatnosti. Faktoring je komplexný proces, ktorý zahŕňa viaceré aspekty, vrátane financovania, rizikového manažmentu a správy pohľadávok.

Funkcie faktoringu

Faktoring má dve hlavné funkcie:

 • Finančná funkcia: Faktoring umožňuje predávajúcim získať financie vopred na základe svojich pohľadávok. Tým sa zlepšujú hotovostné toky a podnikatelia majú prístup k prostriedkom, ktoré môžu investovať do rastu svojho podnikania. Faktoring zvyčajne umožňuje prefinancovanie pohľadávok do výšky 80-90 % (až 100 % v niektorých prípadoch).
 • Záručná funkcia: Faktor preberá riziko neplatenia pohľadávok zo strany dlžníka, čo sa nazýva delkredere riziko. To znamená, že ak kupujúci nesplní svoje záväzky, faktoringová spoločnosť neskladá nároky na predávajúceho. Tým sa predávajúci chráni pred rizikom nesplatenia.

Proces faktoringu

Proces faktoringu zahŕňa niekoľko krokov:

 1. Predávajúci a faktoringová spoločnosť uzatvoria faktoringovú zmluvu.
 2. Predávajúci poskytne tovar alebo služby svojim zákazníkom a vytvorí pohľadávky s odloženou splatnosťou.
 3. Faktoringová spoločnosť preverí bonitu predávajúceho a kupujúcich.
 4. Faktor odkúpi pohľadávky od predávajúceho ešte pred ich lehotou splatnosti.
 5. Faktoringová spoločnosť prevádzkuje správu a inkaso pohľadávok a stará sa o zabezpečenie ich včasného a správneho inkasa.
 6. V prípade neplatenia pohľadávky faktoringová spoločnosť môže vykonať regresné kroky voči dlžníkovi, ale predávajúci ostáva chránený.

Výhody faktoringu

Faktoring prináša mnoho výhod pre podnikateľov:

 • Zlepšené hotovostné toky a likvidita.
 • Rýchly prístup k financiám bez potreby čakať na splatnosť pohľadávok.
 • Minimalizácia rizika nesplatenia pohľadávok.
 • Možnosť sústrediť sa na rast podnikania namiesto správy pohľadávok.

Záver

Faktoring je dôležitým nástrojom pre riadenie pohľadávok a financií pre podnikateľov. S jeho pomocou môžu zlepšiť svoje hotovostné toky, minimalizovať riziko nesplatenia a rýchlo získať prístup k financiám na investície do rastu svojho podnikania. Je to efektívny spôsob, ako zvýšiť finančnú stabilitu a likviditu podniku.

Factoring (faktoring) – odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho faktoringovou spoločnosťou (faktorom) alebo inou špecializovanou inštitúciou pred jej lehotou splatnosti, na základe a za podmienok faktoringovej zmluvy, s cieľom jej správneho a včasného inkasa, väčšinou bez regresu, či už z dôvodu platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle dlžníka – tzv. delkredere riziko. Faktor po preverení bonity predávajúceho a kupujúceho, koncipuje dohodu v dvoch alternatívach – buď pohľadávku schváli, t. j. odkúpi ju od predávaúceho bez regresného nároku, alebo pohľadávku neschváli, čo znamená, že síce pohľadávku odkúpi, ale nevzdá sa regresného práva voči predávajúcemu v prípade nezaplatenia tovaru kupujúcim. Základné funkcie faktoringu sú finančná – t. j. prefinancovanie pohľadávky predávajúcemu do výšky 80-90 % (vo výnimočných prípadoch i 100 %), čím sa zlepšia hotovostné toky predávajúceho. Ďalej záručná funkcia – faktor preberá na návrh predávajúceho tzv. delkredere riziko. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Factoring.

Spôsob financovania obchodných pohľadávok s odloženou splatnosťou obvykle od 14 do 120 dní.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥