Faktoring

Factoring (faktoring) – odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho faktoringovou spoločnosťou (faktorom) alebo inou špecializovanou inštitúciou pred jej lehotou splatnosti, na základe a za podmienok faktoringovej zmluvy, s cieľom jej správneho a včasného inkasa, väčšinou bez regresu, či už z dôvodu platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle dlžníka – tzv. delkredere riziko. Faktor po preverení bonity predávajúceho a kupujúceho, koncipuje dohodu v dvoch alternatívach – buď pohľadávku schváli, t. j. odkúpi ju od predávaúceho bez regresného nároku, alebo pohľadávku neschváli, čo znamená, že síce pohľadávku odkúpi, ale nevzdá sa regresného práva voči predávajúcemu v prípade nezaplatenia tovaru kupujúcim. Základné funkcie faktoringu sú finančná – t. j. prefinancovanie pohľadávky predávajúcemu do výšky 80-90 % (vo výnimočných prípadoch i 100 %), čím sa zlepšia hotovostné toky predávajúceho. Ďalej záručná funkcia – faktor preberá na návrh predávajúceho tzv. delkredere riziko. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Factoring.

Spôsob financovania obchodných pohľadávok s odloženou splatnosťou obvykle od 14 do 120 dní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *