Faktorovaný kupujúci

Faktorovaný kupujúci v kontexte faktoringu

Faktorovaný kupujúci je dôležitým pojmom v oblasti faktoringu, ktorý sa týka vzťahu medzi predávajúcim, faktoringovou spoločnosťou a kupujúcim. Tento koncept vytvára základ pre fungovanie faktoringu a má významný vplyv na správu pohľadávok a financie v podnikateľskej sfére.

Definícia faktorovaného kupujúceho

Faktorovaný kupujúci je kupujúci, s ktorým bol uzatvorený faktoringový kontrakt medzi predávajúcim a faktoringovou spoločnosťou. V rámci tejto dohody sa predávajúci zaväzuje postúpiť svoje pohľadávky voči tomuto kupujúcemu faktoringovej spoločnosti, čo umožňuje predávajúcemu získať rýchly prístup k hotovosti. Faktoringová spoločnosť preberá správu a inkaso týchto pohľadávok a stará sa o ich včasné a správne inkaso.

Funkcie faktorovaného kupujúceho

Faktorovaný kupujúci má niekoľko dôležitých funkcií v rámci faktoringu:

  • Uzatváranie obchodných zmlúv: Faktoringový kontrakt medzi predávajúcim a faktoringovou spoločnosťou zahŕňa aj faktorovaného kupujúceho. Tento kupujúci súhlasí s tým, že jeho pohľadávky budú postúpené faktoringovej spoločnosti a že faktoringový poplatok bude účtovaný v súlade s dohodnutými podmienkami.
  • Zabezpečenie platby: Faktoringový kontrakt môže zahŕňať aj dohody týkajúce sa spôsobu a termínov platby fakturovaných pohľadávok. Tým sa zabezpečuje, že faktoringová spoločnosť bude schopná efektívne spravovať pohľadávky voči faktorovanému kupujúcemu.
  • Spolupráca pri správe pohľadávok: Faktoringová spoločnosť a faktorovaný kupujúci spolupracujú pri správe a inkasu pohľadávok. Kupujúci je zodpovedný za včasné platby a komunikáciu s faktoringovou spoločnosťou v prípade problémov s platbami.

Výhody faktorovaného kupujúceho

Pre faktorovaného kupujúceho môže byť spolupráca s faktoringovou spoločnosťou výhodná z niekoľkých dôvodov:

  • Rýchlejšie a jednoduchšie platby: Faktoringová spoločnosť zabezpečuje, že predávajúci dostane platbu rýchlo a bez zbytočnej administratívnej námahy.
  • Udržiavanie dobrých obchodných vzťahov: Spolupráca s faktoringovou spoločnosťou môže pomôcť udržať dobré obchodné vzťahy so svojimi dodávateľmi.
  • Zníženie rizika neplatenia: Faktoringová spoločnosť preberá riziko neplatenia pohľadávok, čo znižuje riziko pre kupujúceho.

Záver

Faktorovaný kupujúci je dôležitým aktérom v rámci faktoringu, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri správe pohľadávok a financií. Spolupráca medzi predávajúcim, faktoringovou spoločnosťou a faktorovaným kupujúcim umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie riadenie pohľadávok a prispieva k zlepšeniu likvidity a hotovostných tokov pre všetky zúčastnené strany.

Factored Buyer (faktorovaný kupujúci) – kupujúci, na ktorého bola podpísaná zmluva o factoringu medzi predávajúcim a faktoringovou spoločnosťou. Pohľadávky voči tomuto kupujúcemu sú postupované predávajúcim na faktora. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Factored Buyer.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥