Krízový manažment

S rastúcou globalizáciou, neustálym technologickým pokrokom a zmenami v geopolitickom prostredí sa ekonomické systémy stávajú čoraz komplexnejšími a zraniteľnejšími voči rôznym druhom kríz. Krízový manažment, …

prerušenie štúdia

prerušenie štúdia Študent môže za podmienok stanovených študijným poriadkom prerušiť štúdium študijného programu. Prerušenie štúdia povoľuje dekan, v študijných programoch, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, …

Poistné

definícia poistného Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v …

poistenie

definícia poistenia Zmluvné poistenie, kde sa jedna strana zaväzuje poistiť inú stranu a dať záruku voči strate alebo poškodeniu pri nepredvídanej udalosti. je vzťah, pri …

plánovanie

definícia plánovania Proces regulácie a koordinácie činností na časovom základe a taktiež spôsob a zdroje, ktorými budú tieto činnosti vykonávané za účelom zabezpečenia, že tieto …

obchod

definícia obchodu Komerčné spojenie medzi dvomi, alebo viacerými individuálnymi trhmi. Obchod je kľúčovým aspektom ekonomiky, ktorý umožňuje tok tovarov a služieb medzi rôznymi trhmi. Je …

Obec

definícia obce – samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Obec je základnou jednotkou územnej samosprávy v Slovenskej republike. Ide o samostatný územný samosprávny a …

maloobchod

definícia maloobchodu Článok logistického reťazca spotrebného tovaru, ktorý ako najbližší konečným zákazníkom (spotrebiteľom), volí stratégiu zameranú alternatívne na poskytovanie komplexných služieb, na ponuku noviniek, na …

Manažér

manažér a jeho role v organizácii Osoba, ktorá riadi činnosť organizácie. Osoba, ktorá riadi činnosti v organizácií prostredníctvom svojich podriadených zamestnancov. Manažér je kľúčovým článkom …

logistika

definícia logistiky Systémová disciplína zaoberajúca sa celkovou optimalizáciou, koordináciou a synchronizáciou všetkých činností, ktorých zreťazenie je nevyhnutné k pružnému a hospodárnemu dosiahnutiu daného konečného (synergického) …

Internet

internet – Komplexná Celosvetová Počítačová Sieť Internet je fenoménom moderného veku, ktorý zmenil spôsob, akým komunikujeme, pracujeme, vzdelávame sa a nakupujeme. Táto komplexná celosvetová počítačová …

Internet banking

definícia internetového bankovníctva Prístup k účtu prostredníctvom prístupu na internet. Internetové bankovníctvo, často označované aj ako online bankovníctvo, predstavuje dôležitú súčasť súčasného finančného systému. Ide …

Poisťovníctvo

Poisťovníctvo – Kľúčové Odvetvie v Oblasti Poistenia a Zaistenia Poisťovníctvo predstavuje dôležité odvetvie hospodárstva, ktoré sa zameriava na poisťovaciu, zaisťovaciu a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti …

personálne plánovanie

personálne plánovanie v transportnej ekonomike – Efektívne Riadenie Personálu Personálne plánovanie v oblasti transportu je nevyhnutným prvkom pre efektívne riadenie pracovnej sily, zabezpečujúce optimálny chod …

Podielové fondy

podielové fondy – Investičný Nástroj na Zhodnocovanie Finančných Prostriedkov Podielové fondy predstavujú subjekty, ktoré zhromažďujú finančné prostriedky prostredníctvom predaja podielových listov a následne ich investujú …

podniková logistika

Oblasť účelových aplikácií logistického prístupu, ktoré vychádzajú z bezprostredných požiadaviek a záujmov konkrétnych podnikov, zahŕňajúcich spravidla vnútropodnikové i vonkajšie hmotné a informačné toky, najvýznamnejšia oblasť …