Cyklový čas

Cyklový Čas: Význam v Manažmente Výroby Cyklový čas je ekonomický pojem, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v oblasti manažmentu výroby. Predstavuje disponibilný čas, ktorý je potrebný …

Customer package

Customer Package Obal určený pre jeden výrobok, pre sadu výrobkov (združený obal) alebo pre malý počet kusov toho istého výrobku (skupinový obal) určených ku konečnej …

Customer Needs Mapping

Customer Needs Mapping Mapovanie potrieb zákazníkov Customer Needs Mapping, často nazývané aj „mapovanie potrieb zákazníkov,“ je dôležitým konceptom v oblasti manažmentu výroby a riadenia kvality. …

CEDAC

Čo je CEDAC v manažmente výroby? CEDAC je skratka pre Cause and Effect Diagram with Added Cards (Diagram príčin a následkov s pridanými kartami) a …

Catchball

Čo je Catchball v manažmente výroby? Catchball, často nazývaný aj skákajúca loptička, je systém plánovania a spolupráce v oblasti manažmentu výroby. Tento koncept sa zakladá …

Časová štúdia

Časová štúdia v manažmente výroby Časová štúdia je dôležitou technikou v oblasti manažmentu výroby, ktorá sa venuje meraniu práce a analýze výkonnosti pri vykonávaní určitých …

Capacity / Kapacita

Kapacita v Manažmente Výroby: Maximálna Úroveň Výstupu Kapacita (Capacity) je dôležitým pojmom v oblasti manažmentu výroby a označuje maximálnu úroveň výstupu, ktorú daný výrobný prostriedok, …

Capability / Spôsobilosť

Capability v Manažmente Výroby: Schopnosť Plniť Požiadavky Capability (spôsobilosť) je kľúčovým pojmom v oblasti manažmentu výroby a znamená schopnosť objektu plniť požiadavky na služby s …

Buffer

Buffer v Manažmente Výroby Buffer, často nazývaný aj pohotovostná zásoba, je dôležitým konceptom v oblasti manažmentu výroby. Tento termín označuje množstvo finálnych výrobkov, ktoré sú …

Budovanie tímu

Budovanie Tímu: Kľúč k Úspechu v Manažmente Výroby Budovanie tímu je kľúčovou aktivitou v oblasti manažmentu výroby. Ide o proces zameraný na budovanie a posilňovanie …

Brainstorming

Brainstorming: Kreatívne myslenie pre manažment Brainstorming je metóda tvorivého myslenia, ktorá sa využíva v manažmente výroby pri riešení rôznych problémov a vytváraní nových nápadov a …

Blanchardov prístup

Blanchardov prístup v manažmente výroby a jeho aplikácia Blanchardov prístup predstavuje koncept v manažmente výroby, ktorý sa sústreďuje na analyzovanie a definovanie štýlov správania sa …

Assesment centrum

Assessment centrum: Kľúčový nástroj v manažmente výroby Assessment centrum je špecifický prístup v oblasti ľudských zdrojov a manažmentu, zameraný na hodnotenie a identifikáciu kompetencií, zručností …

Asertivita

Asertivita v manažmente výroby Asertivita je komunikačná zručnosť, ktorá predstavuje schopnosť jednotlivca vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby na primeranej úrovni v interakcii s inými …

Argumentácia

Význam argumentácie v manažmente výroby Argumentácia je základným stavebným kameňom efektívneho rozhodovacieho procesu v manažmente výroby. Racionálne odôvodňovanie pravdivosti alebo správnosti tvrdenia či názoru je …