Kontokorektný úver

Kontokorektný úver v oblasti faktoringu

Kontokorektný úver, známy aj ako „Bank Overdraft,“ predstavuje formu úveru poskytnutého na jedinom bežnom účte dlžníka. Jeho špecifikom je to, že sa čerpá každou úhradou, ktorú banka realizuje podľa úverovej zmluvy v rámci stanoveného úverového limitu. Tento úver sa spláca každou platbou, ktorá na účet prichádza. Kontokorektný úver je často poskytovaný organizáciám, ktoré efektívne spravujú svoje finančné prostriedky a dodržiavajú podmienky úveru. Formálne je krátkodobý, kedykoľvek splatný, môže byť nekrytý alebo krytý (napríklad pohľadávkami, tovarom a inými aktívami), ale v skutočnosti má charakter trvalej úverovej účasti banky v podniku.

Kontokorektný úver je dôležitým nástrojom financovania pre mnohé firmy, pretože umožňuje flexibilný prístup k hotovostným prostriedkom na krátkodobé potreby. Organizácie môžu čerpať tento úver, keď majú krátkodobú nedostatočnú hotovosť na pokrytie svojich záväzkov, a následne ho splatiť, keď prídu platby od zákazníkov. Týmto spôsobom môžu udržiavať plynulosť svojich prevádzok a vyhnúť sa problémom s likviditou.

Kontokorektný úver môže byť krytý alebo nekrytý. V prípade krytého úveru banka požaduje zabezpečenie, často vo forme pohľadávok alebo iných aktív, ktoré môže použiť na splatenie úveru, ak dlžník nesplní svoje záväzky. Nezabezpečený kontokorektný úver nevyžaduje takéto zabezpečenie, ale často má vyššie úrokové sadzby ako krytý úver.

Pre firmy je dôležité mať jasné pochopenie podmienok kontokorektného úveru a riadiť jeho využitie. Nesprávne riadenie tohto typu úveru môže viesť k nadmernému zadlženiu a finančným ťažkostiam. Je tiež dôležité komunikovať s bankou a udržiavať dobré vzťahy, pretože banky môžu meniť podmienky úveru a úrokové sadzby v závislosti od situácie na trhu a finančnej stability dlžníka.

Celkovo povedané, kontokorektný úver je dôležitým nástrojom financovania pre firmy v oblasti faktoringu, ktorý umožňuje flexibilný prístup k hotovostným prostriedkom. Správne využívanie tohto nástroja môže pomôcť firmám zvládnuť krátkodobé finančné výzvy a udržať ich likviditu.

Bank Overdraft (kontokorentný úver) – úver poskytnutý na jedinom bežnom účte dlžníka. Jeho zvláštnosť je v tom, že sa čerpá každou úhradou, ktorú banka z klientovho príkazu realizuje podľa úverovej zmluvy v rámci úverového limitu. Spláca sa každou platbou, ktorá na účet prichádza. Tento úver sa poskytuje organizáciám, ktoré efektívne využívajú vlastné a úverové zdroje a dodržiavajú úverové podmienky. Formálne je krátkodobý, kedykoľvek splatný, môže byť nekrytý alebo krytý (napr. pohľadávkami, tovarom a pod.), v skutočnosti má charakter trvalej úverovej účasti banky v podniku. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bank Overdraft.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥