Estimátor

Estimátor v ekonometrii Estimátor je synonymom pre termín odhad. Je odvodený z anglického slova estimation (odhad). V oblasti ekonometrie je termín „estimátor“ základným pojmom, ktorý …

Entropia

Entropia v Kontexte Ekonometrie Entropia v ekonometrii predstavuje dôležitý koncept, ktorý je úzko spojený s neurčitosťou v ekonomických dátach a modelovaním. Táto neurčitosť môže výrazne …

Endogénne premenné

Endogénne premenné v ekonometrii Endogénne premenné (endogenous variables) predstavujú dôležitý koncept v oblasti ekonometrie, kde slúžia na modelovanie a analýzu ekonomických javov a vzťahov. Tieto …

Empirické hodnoty

Empirické Hodnoty v Ekonometrii Empirické hodnoty sú synonymom pre skutočné, resp. namerané hodnoty. V oblasti ekonometrie, ktorá sa zaoberá aplikáciou matematických a štatistických metód na …

EM

Ekonometrický model (EM) v ekonometrii EM je skratka termínu ekonometrický model. Ekonometria je disciplína ekonómie, ktorá sa zaoberá vytváraním a analýzou matematických modelov na meranie …

Ekonometrický model

Ekonometrický model: Matematická Reprzentácia Ekonomických Javov Ekonometrickým modelom budeme nazývať zjednodušenú matematicko-štatistickú reprezentáciu reálneho ekonomického javu, vzťahu alebo procesu. Tento model predstavuje symbolický opis ekonomickej …

Dynamizácia modelu

Dynamizácia modelu v ekonometrii Dynamizácia modelu predstavuje dôležitý koncept v oblasti ekonometrie, ktorý zahrňuje faktor času do ekonometrických modelov na analýzu a predpovedanie ekonomických javov. …

Durbinov-Watsonov test

Durbinov-Watsonov test v ekonometrii Durbinov-Watsonov test (Durbin-Watson test) je jedným z najčastejšie používaných a najznámejších testov autokorelácie v oblasti ekonometrie. Tento test je navrhnutý na …

Durbinov h test

Durbinov h test v kontexte ekonometrie Durbinov h test (Durbin h test) je ekonometrická metóda, ktorá sa využíva na testovanie autokorelácie v modeloch, kde vysvetľujúce …

Domácnosť

Domácnosť v Kontexte Ekonometrie Domácnosť (household) je základnou analyzovanou jednotkou v mnohých mikroekonomických a vládnych modeloch. Termín sa vzťahuje na jednotlivé osoby, ktoré žijú na …

Dôchodok

Dôchodok: Príjem a Poistné Plnenie Termín dôchodok je v ekonomickom kontexte dôležitým pojmom, ktorý zahŕňa viacero významov a konceptov. V tomto článku sa pozrieme bližšie …

DMNŠ

DMNŠ – Dvojstupňová Metóda Najmenších Štvorcov DMNŠ (Dvojstupňová Metóda Najmenších Štvorcov) je dôležitým termínom v oblasti ekonometrie, ktorý sa používa na štatistickú analýzu a modelovanie …

Disponibilný príjem

Disponibilný príjem: Základné měřítko ekonomického zdraví domácností Disponibilný príjem, známy aj ako disposable income, je kľúčový ekonomický ukazovateľ, ktorý predstavuje celkový bežný príjem domácností očistený …

Disponibilný dôchodok

Disponibilný dôchodok: Kľúčový ukazovateľ ekonomickej pohody Disponibilný dôchodok je dôležitým ekonomickým pojmom, ktorý sa vzťahuje na príjem, ktorý majú domácnosti k dispozícii na míňanie a …

Dáta

Dáta: Základ Ekonometrie a Analytiky Dáta, často označované aj ako údaje, sú kľúčovým pojmom v oblasti ekonometrie a analýzy. Tieto informácie predstavujú záznamy, fakty a …

Cochrane-Orcuttova metóda

Cochrane-Orcuttova metóda v ekonometrii: Riešenie problému autokorelácie Cochrane–Orcuttova metóda (Cochrane–Orcutt method) je iteračná metóda, ktorá sa používa pri riešení problému autokorelácie. Väčšinou sa realizuje s …

Čistý dopyt

Pojem a význam čistého dopytu v ekonometrii Čistý dopyt (net demand) je predstavovaný tými nákupmi, ktoré zvyšujú vybavenosť obyvateľstva konkrétnym PDS, ide o tzv. nákupy …

Cieľové premenné

Cieľové Premenné v Ekonometrii: Kľúčový Koncept v Analýze Ekonomických Systémov Cieľové premenné predstavujú dôležitý koncept v oblasti ekonometrie a analýzy ekonomických systémov. Sú základným stavebným …

Centrálna limitná teoréma

Centrálna limitná teoréma: Základný koncept v ekonometrii Centrálna limitná teoréma (CLT) je základným pojmom v oblasti ekonometrie a štatistiky. Táto teória tvrdí, že rozdelenie súčtu …