Analýza

Ide o rozklad celistvého javu na menšie časti, prvky, procesy, relácie a podobne za účelom hlbšieho poznania týchto jednotlivých stránok, O pojme analýza Ide o …

Aktívne riadené fondy

Aktívne riadené (spravované) fondy – Fondy, ktorých manažéri vyberajú akcie, alebo iné cenné papiere do portfólia s určitým cieľom, napríklad s cieľom dosiahnutia výsledkov, ktoré …

Akreditívne doklady

Akreditívne doklady sú doklady, na základe ktorých sa realizuje úhrada dokumentárneho akreditívu a ktoré sa vyžadujú v rámci jednotných pravidiel pre akreditívy. Doklady sa spravidla …

Akcia na meno

Akcia na meno je druh akcie, na ktorej sa uvádza meno jedného alebo viacerých vlastníkov. Jej vlastníctvo možno previesť z osoby na osobu prostredníctvom – …

Akcia na majiteľa

Akcia na majiteľa je druh akcie, ktorú možno previesť z osoby na osobu. Neuvádza sa na nej meno vlastníka. Právami s ňou spojenými disponuje jej …

Akcia kmeňová

Akcia kmeňová je druh akcie, poskytujúci jej vlastníkovi také základné práva, ako je právo podieľať sa na zisku – akciovej spoločnosti, zúčastňovať sa na jej …

Akcia grátis

Akcia grátis –  dodatočná emisia akcií z dôvodu zvýšenia akciového kapitálu spoločnosti, ktoré sa prideľujú podľa základného podielu vlastníkom akcií zdarma, resp. pôvodné akcie sa …

Akcia bez hlasovacieho práva

Akcia bez hlasovacieho práva je druh akcie, ktorá jej majiteľovi nedáva právo hlasovať na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti. Príkladom takejto akcie je prioritná (privilegovaná) akcia, …

Finančné ciele

finančné ciele: Kľúč k Ekonomickému Uspokojeniu Finančné ciele predstavujú výsledky snaženia jedinca, ktoré mu umožňujú dosiahnuť žiadané ekonomické uspokojenie. Tieto ciele hrajú kľúčovú úlohu v …