dodacia lehota

Dodacia Lehota: Dôležitý Aspekt Dopravy a Dodávok Dodacia lehota je kľúčovým pojmom v oblasti dopravy a dodávok. Ide o časový rámec, ktorý určuje, kedy sa …

doba prenosu

Doba Prenosu v Kontexte Dopravy Doba prenosu je významným pojmom v oblasti dopravy a riadenia systémov. Označuje časový interval medzi okamžikom vzniku reakcie v riadiacom …

dielcový pásový dopravník

Dielcový pásový dopravník: Flexibilné riešenie pre stavebníctvo Dielcový pásový dopravník je typ pásových dopravníkov, ktoré sa skladajú z jednotlivých sekcií a sú prispôsobiteľné pre rôzne …

diaľkový pásový dopravník

Diaľkový pásový dopravník: Revolúcia v preprave materiálu Diaľkový pásový dopravník je technológia používaná na prepravu materiálov na dlhé vzdialenosti. Charakterizuje ho pevný priebežný pás dlhý …

diaľková pásová doprava

Diaľková pásová doprava: Inovatívny prístup k preprave výťažkov Diaľková pásová doprava predstavuje metódu prepravy výťažkov na veľké vzdialenosti prostredníctvom pásových dopravníkov. Táto metóda sa vyznačuje …

cyklická doprava

Cyklická Doprava v Kontexte Ekonomiky a Dopravy Cyklická doprava je dôležitým pojmom v oblasti dopravy, ktorý zabezpečuje pohyb materiálu medzi miestami odoslania a príjmu v …

colný dohovor o kontajneroch

Colný Dohovor o Kontajneroch (Convention douaniére relative aux conteneurs) Otvorený mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v r. 1972 v Ženeve, ktorým boli stanovené podmienky pre zjednodušené …

colný deklarant

Colný Deklarant Zamestnanec dopravného podniku určený pre úkony spojené s colným konaním; za jeho činnosť zodpovedá zamestnávateľ. Colný deklarant je dôležitou osobou v oblasti dopravy …

colná deklarácia

Colná Deklarácia 1. Doklad, ktorý odosielateľ pripája k zásielkam medzinárodného styku a v ktorom uvádza druh, množstvo a cenu zasielaného tovaru. Colná deklarácia je dôležitým …

CMR

CMR – Kľúčový element v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) Dohovor o prepravnej zmluve v …

článkový dopravník

Článkový dopravník: Kľúčový prvok v moderných prepravných systémoch Dopravník, ktorého unášacím prostriedkom je článkový pás (dopravné články unášane obežnými reťazami); článkové dopravníky sa rozdeľujú podľa …

city logistika

City logistika: Inovatívne riešenie pre dopravu v mestách Aplikácia princípov logistiky na pohyby zásielok v podmienkach veľkých miest. Prostredníctvom prekládky a združovania zásielok k rozvozu …

čistý nákladný list

Charakteristika a význam čistého nákladného listu v doprave Nákladný list, ktorý nepozastavuje spôsobilosť daného usporiadania a kvality tovaru, ktorý má byť prepravený (Haagske zákony). Udáva …

cestný kontajnér

Cestný kontajnér Kontajner určený len pre cestnú dopravu. Cestný kontajnér predstavuje dôležitý prvk v oblasti nákladnej dopravy a logistiky. Ide o špeciálny typ kontajnera, ktorý …

cestné prevádzkové zariadenie

Cestné prevádzkové zariadenie Objekty, zariadenia a iné prostriedky, ktoré umožňujú, uľahčujú, urýchľujú alebo zhospodárňujú cestnú dopravu (rampa, prekladisko, prepravné prostriedky a pod.), alebo ktoré vytvárajú …

cestná preprava

Cestná preprava: dôležitý pilier dopravy Cestná preprava predstavuje kľúčový aspekt dopravy, ktorý zabezpečuje prepravu osôb a vecí, vrátane nákladov, pomocou cestných vozidiel po pozemných komunikáciách, …

cestná doprava pre cuziu potrebu

Cestná doprava pre vlastnú potrebu organizácie Cestná doprava pre vlastnú potrebu organizácie zahŕňa prepravu, ktorú vykonáva organizácia na uspokojenie svojich interných potrieb a účelov. Toto …

cestná doprava

Cestná doprava: Pilier slovenskej logistiky Cestná doprava, v logistike najčastejšie zastúpený druh dopravy vzhľadom na jeho prijateľnú cenu, rýchlosť, dostupnosť a operatívnosť, kapacitnú i teritoriálnu …

centrum nákladnej dopravy

Centrum nákladnej dopravy – Dôležitý hráč v dopravnom sektore Centrum nákladnej dopravy je areál, ktorý zahŕňa rozsiahle plôchy, budovy a zariadenia, a slúži ako operačné …