analýza abc a xyz

Analýza ABC a XYZ: Dva kľúčové nástroje logistického manažmentu Najčastejšie používané analýzy, ktorých výsledky slúžia ako podklad pre diferencovanú voľbu logistických technológií, projektovanie skladov apod. …

Analytický vzťah

Vzťah, ktorý uvádza, z akých častí sa skladá celok. Napr. materiál a komponenty, ktoré tvoria produkt. Analytický vzťah je koncept, ktorý sa často využíva v …

Alternatívny produkt

Produkt, ktorý má také funkčné a fyzikálne vlastnosti, ktoré umožňujú jeho výmenu za iný produkt pri splnení určitých technických podmienok. V dnešnom dynamickom svete podnikania …

Alokovaný materiál

Materiál, ktorý je k dispozícii a / alebo už pridelený k určitej objednávke, ktorá už bola prijatá. Alokovaný materiál je dôležitým pojmom v oblasti riadenia …

Alokácia výroby

Alokácia tovární relevantných typov a produkcie vyrábajúcich relevantné výrobky. Alokácia výroby je dôležitým aspektom riadenia výrobných procesov v priemyselných a výrobných organizáciách. Ide o proces …

Alokácia

Rozdelenie a pridelenie tovaru, činností, kapacity, nákladov a výrobných zdrojov organizačným jednotkám ako napr. zákazníkom, dodávateľom, závodu alebo oddeleniu alebo produktom. Alokácia je dôležitým pojmom …

Absolútne údaje

(Zásoby, predaj atď.) – Plánované údaje (zásoby, tržba, atď.) na určité obdobie sú začlenené v plánovacom systéme ako fixné množstvo za účelom nahradiť údaje vypočítané …

ABC plánovanie

(ABC plánovacie obdobie) – Pohyblivé plánovacie obdobie /PPO/ s horizontom najmenej raz ročne, pri ktorom je rok rozdelený do troch štvormesačných cyklov: A – cyklus: …

ABC klasifikácia

1. Klasifikácia skupiny produktov do troch kategórií podľa účelu skladového hospodárstva a plánovania. Táto klasifikácia je založená na ABC analýze s kritériami ako napr. : …

maloobchod

definícia maloobchodu Článok logistického reťazca spotrebného tovaru, ktorý ako najbližší konečným zákazníkom (spotrebiteľom), volí stratégiu zameranú alternatívne na poskytovanie komplexných služieb, na ponuku noviniek, na …

logistika

definícia logistiky Systémová disciplína zaoberajúca sa celkovou optimalizáciou, koordináciou a synchronizáciou všetkých činností, ktorých zreťazenie je nevyhnutné k pružnému a hospodárnemu dosiahnutiu daného konečného (synergického) …

doprava

doprava a Jej Úloha v Ekonomike Doprava predstavuje súbor činností, ktoré zabezpečujú pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách. V súlade s poňatím UNCTAD je považovaná …

strategické plánovanie

strategické plánovanie: Klíčový Nástroj Pre Dlhodobý Úspech Spoločnosti Strategické plánovanie predstavuje neoddeliteľnú súčasť manažmentu, ktorá umožňuje spoločnostiam dosahovať svoje dlhodobé ciele a posilňovať svoju konkurencieschopnosť. …

skladovanie

Skladovanie: Strategický Aspekt Správy Zásob v Logistike Skladovanie je neoddeliteľnou súčasťou logistického reťazca, zabezpečujúc efektívne riadenie a správu zásob. Tento proces predstavuje cieľavedomé prerušenie toku …

podniková logistika

Oblasť účelových aplikácií logistického prístupu, ktoré vychádzajú z bezprostredných požiadaviek a záujmov konkrétnych podnikov, zahŕňajúcich spravidla vnútropodnikové i vonkajšie hmotné a informačné toky, najvýznamnejšia oblasť …

marketingové plánovanie

marketingové plánovanie – Kľúč k Úspechu vo Výrobe Marketingové plánovanie je neoddeliteľnou súčasťou efektívneho riadenia výrobných procesov. Ide o systematický prístup k stanoveniu a dosahovaniu …

distribúcia

distribúcia v oblasti obchodu: strategický proces pridelenia a fyzickej distribúcie tovaru 1. Pridelenie tovaru rôznym zákazníkom. Pozri tiež: plánovanie distribúcie. 2. Proces fyzickej distribúcie tovaru …

Maloobchodné tržby

Maloobchodné tržby sú miera príjmov, ktoré maloobchodné podniky generujú z predaja tovaru alebo služieb priamo spotrebiteľom. Tieto tržby zahŕňajú všetky transakcie, ktoré sa uskutočňujú medzi …