Dedukcia

Dedukcia je logický proces odvodenia špecifických záverov z všeobecných predpokladov, kde platnosť premís zaručuje platnosť záveru. Dedukcia ako metóda logického myslenia Dedukcia je logický proces, …

Čistý majetok

Základné pojmy čistého majetku a jeho význam Meradlo finančného stavu osoby v danom čase, zodpovedajúce tomu, čo osoba vlastní (majetok), mínus to, čo osoba dlhuje …

Čisté peňažné toky fondu

Úvod do čistých peňažných tokov fondu Rozdiel medzi sumou nových prostriedkov, ktoré pritiekli do fondu, a sumou prostriedkov, ktoré si vybrali investori. Tento ukazovateľ sleduje …

čiastkový

Čiastkový (trhový) dopyt – je dopyt všetkých spotrebiteľov po jednom výrobku. Je súhrnom individuálnych dopytov, vyjadruje dopyt na určitom trhu. Čiastkový dopyt je významným pojmom …

Čiastková trhová ponuka

Čiastková trhová ponuka Čiastková trhová ponuka – predstavuje súčet individuálnych ponúk na určitom čiastkovom trhu. Čiastková trhová ponuka je významným pojmom v oblasti financií a …

Cenné papiere

Úvod do Cenných Papierov Cenné papiere sú dôležitým aspektom finančného trhu a ekonomiky. Predstavujú listiny, ktoré reprezentujú pohľadávky vlastníkov voči vystavovateľovi týchto listín. Vznik, trvanie, …

Časový horizont

Časový horizont v oblasti financií Minimálne časové obdobie, v ktorom chce investor držať peniaze vo fonde. Agresívne fondy, ktoré majú väčšie výkyvy hodnoty ich cenných …

Cash back

Cash back – Získavanie hotovosti cez platobnú kartu Cash back je spôsob získavania hotovosti prostredníctvom platobnej karty pomocou platobného terminálu, ktorý sa často označuje ako …

Burza

Burza: Stredisko Obchodovania a Finančnej Aktivity Burza je špecificky organizovaný trh, na ktorom predávajúci, kupujúci a sprostredkovatelia realizujú obchody zastupiteľných tovarov, cenných papierov, devíz a …

Bilančná hodnota firmy

Rozbor bilančnej hodnoty firmy a jej význam Bilančná hodnota firmy, v angličtine označovaná ako Tangible Common Equity (TCE), je termín používaný v oblasti financií na …

Biela kniha

Úloha Bielej knihy v príprave asociovaných krajín na integráciu do vnútorného trhu EÚ Integrácia asociovaných krajín strednej a východnej Európy do vnútorného trhu Európskej únie …

Bežné výdavky

Bežné výdavky v kontexte financií Bežné výdavky predstavujú dôležitú časť ekonomického plánovania a riadenia, najmä v oblasti štátnych financií. Rozumieť ich charakteru a štruktúre je …

Bankrot

Čo je bankrot? Bankrot je stav, keď jednotlivec, spoločnosť alebo iná entita je neschopná splácať svoje záväzky voči veriteľom. Môže to byť dôsledok nadmernej zadlženosti, …

baliaci list

Baliaci list: Kľúčový dokument v oblasti prepravy a financií V rámci medzinárodného obchodu a prepravy tovaru sa stretávame s rôznymi dokumentmi, ktoré slúžia na potvrdenie, …

Anuitné platby, anuitné splátky

Charakteristika anuitných platieb v financiách Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami, platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby splatnosti úveru. Anuitná splátka …

Spread

Spread: rozdiel medzi úrokovými sadzbami Spread, často nazývaný aj úverovým rozdielom, je dôležitým pojmom v oblasti financií. Predstavuje rozdiel medzi dvoma úrokovými sadzbami a môže …

Analýza

Ide o rozklad celistvého javu na menšie časti, prvky, procesy, relácie a podobne za účelom hlbšieho poznania týchto jednotlivých stránok, O pojme analýza Ide o …