ABC a XYZ analýza

Najčastejšie prevádzaná analýza, ktorej výsledky slúžia ako podklad pre diferencovanú voľbu logistických technológií, projektovanie skladov. Manažment výroby je kľúčovým prvkom v úspešnom podnikaní a zlepšovanie …

5 S

Základná technika, realizovaná pred každým zlepšovaním. Manažment výroby je oblasť, kde sa zlepšovanie procesov a efektívnosť považujú za kľúčové pre dosiahnutie úspechu. Jednou z najzákladnejších …

Manažér

manažér a jeho role v organizácii Osoba, ktorá riadi činnosť organizácie. Osoba, ktorá riadi činnosti v organizácií prostredníctvom svojich podriadených zamestnancov. Manažér je kľúčovým článkom …

Motivácia

motivácia v manažmente výroby – Kľúčový Impulz K Efektívnosti Motivácia v kontexte manažmentu výroby predstavuje pohnútky, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie. V …

Delegovanie

delegovanie v manažmente výroby: efektívna stratégia pre rozvoj tímu a produktivity Odovzdávanie časti vašej práce podriadeným spolu s odovzdaním právomoci a zodpovednosti za rozhodnutia, bez …

Vyhýbanie

Vyhýbanie v Manažmente Výroby V oblasti manažmentu výroby a riadenia procesov je termín „vyhýbanie“ dôležitým pojmom, ktorý označuje špecifické správanie jednotlivcov alebo skupín v pracovnom …

TPM

Systém prevádzkovania zariadení, ktorý prináša najvyššiu efektívnosť a produktivitu. Úplný proces výroby, ktorý zahrnuje všetky kroky (pridávajúce hodnotu aj tie, ktoré hodnotu nepridávajú) potrebné na …