Elektronický výber mýta

Elektronický výber mýta v ekonomike dopravy – elektronické vyrubenie príslušného mýta zisteného na základe údajov získaných elektronickým mýtnym systémom. Samotná úhrada elektronicky vyrubeného mýta sa …

Elektronický mýtny systém

Elektronický Mýtny Systém: Moderná Ekonomika Dopravy Je súbor prostriedkov výpočtovej a telekomunikačnej techniky, vrátane programového vybavenia a dát, ktorý je prevádzkovaný prevádzkovateľom systému a umožňuje …

Distribučné miesto

Distribučné miesto: Kľúčový prvok v Ekonomike Dopravy Distribučné miesto zohráva kľúčovú úlohu v oblasti ekonomiky dopravy. Ide o miesto, kde prevádzkovatelia vozidiel a vodiči vozidiel …

Vynucovanie

Ekonomický Pojem: Vynucovanie (Enforcement) v Ekonómii Dopravy Vynucovanie (Enforcement) je v oblasti ekonómie dopravy súhrn činností zameraných na kontrolu plnenia mýtnej povinnosti a ďalších povinností …

Mýto

Mýto v ekonomike dopravy Mýto je dôležitým pojmom v oblasti ekonomiky dopravy a predstavuje elektronicky vypočítanú sumu, ktorú musia prevádzkovatelia vozidiel zaplatiť za užívanie vymedzeného …