Dočasná transakcia

Dočasná Transakcia: Význam v Ekonomická Štatistika Dočasná transakcia je ekonomický pojem, ktorý zohľadňuje špecifický typ obchodnej transakcie, kde sú tovary dodávané s presne stanoveným účelom. …

Dobrovoľná dražba

Dobrovoľná dražba: Právny Inštitút a Jeho Význam Dobrovoľná dražba je právny inštitút zavedený zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. …

DNS

DNS – Domain Name System DNS (Domain Name System) je systém na správu doménových mien počítačov a ich IP adries. Tento kľúčový prvok v oblasti …

DMNŠ

DMNŠ – Dvojstupňová Metóda Najmenších Štvorcov DMNŠ (Dvojstupňová Metóda Najmenších Štvorcov) je dôležitým termínom v oblasti ekonometrie, ktorý sa používa na štatistickú analýzu a modelovanie …

Dispozičná zásada

Dispozičná zásada v občianskom sporovom práve Dispozičná zásada je kľúčovým princípom občianskoprávneho sporového konania. Táto zásada hovorí, že účastníci konania majú procesnú iniciatívu a disponujú …

Disponibilný príjem

Disponibilný príjem: Základné měřítko ekonomického zdraví domácností Disponibilný príjem, známy aj ako disposable income, je kľúčový ekonomický ukazovateľ, ktorý predstavuje celkový bežný príjem domácností očistený …

Disponibilný dôchodok

Disponibilný dôchodok: Kľúčový ukazovateľ ekonomickej pohody Disponibilný dôchodok je dôležitým ekonomickým pojmom, ktorý sa vzťahuje na príjem, ktorý majú domácnosti k dispozícii na míňanie a …

Diskriminácia

Diskriminácia: Porušenie základných ľudských práv Diskriminácia predstavuje neodôvodnené a neprimerané rozlišovanie alebo zasiahnutie voči jednotlivcom na základe ich charakteristík, ako sú farba kože, pohlavie, sexuálna …

Demokracia

Demokracia: Základný kameň moderného spoločenského usporiadania Demokracia, odvodená zo starogréckeho pojmu „vláda ľudu“, predstavuje oveľa viac než len mechanizmus volenia zástupcov. Je to systém založený …

Definícia ekonómie

Ekonómia: Súčasná definícia a jej význam Ekonómia je spoločenská veda, ktorá sa zaoberá štúdiom rozhodovacích procesov jednotlivcov a spoločnosti vo vzťahu k vzácnym výrobným zdrojom. …

Databáza

Databáza: Srdce Ekonomického Informatického Systému Databáza, často označovaná aj ako „database,“ predstavuje základný stavebný kameň ekonomického informatického systému. Tento termín zastrešuje súbor navzájom súvisiacich informácií, …

Dáta

Dáta: Základ Ekonometrie a Analytiky Dáta, často označované aj ako údaje, sú kľúčovým pojmom v oblasti ekonometrie a analýzy. Tieto informácie predstavujú záznamy, fakty a …

Cochrane-Orcuttova metóda

Cochrane-Orcuttova metóda v ekonometrii: Riešenie problému autokorelácie Cochrane–Orcuttova metóda (Cochrane–Orcutt method) je iteračná metóda, ktorá sa používa pri riešení problému autokorelácie. Väčšinou sa realizuje s …