Algoritmus

(Algorithm) – je transformácia vstupných údajov na výstupné pomocou všeobecných pravidiel alebo postup, ako riešiť danú úlohu. Algoritmus je základný koncept v oblasti ekonomickej informatiky …

Aktíva

Aktíva (assets) je všetok majetok z hľadiska jeho formy, t. j. konkrétnych druhov. Jeden konkrétny druh majetku sa nazýva aktívum. Delí sa na neobežné aktíva …

Internet

internet – Komplexná Celosvetová Počítačová Sieť Internet je fenoménom moderného veku, ktorý zmenil spôsob, akým komunikujeme, pracujeme, vzdelávame sa a nakupujeme. Táto komplexná celosvetová počítačová …

Ekonómia

ekonómia a Jej Význam v Spoločnosti Ekonómia je spoločenská veda, ktorá má svoje korene v gréckych slovách (oikos – dom, nomos – riadiť). Jadrom ekonómie …

Mikroekonómia

mikroekonómia – Analyza Správania Individuálnych Ekonomických Subjektov Mikroekonómia je odvetvie ekonómie, ktoré sa zaoberá skúmaním správania sa individuálnych ekonomických subjektov. Táto disciplína sa zameriava na …

Ekonómia

ekonómia: štúdium správania v ekonomickom kontexte Ekonómia, pochádzajúca z gréckeho slova (oikos – dom, nomos – riadiť), predstavuje jadro štúdia správania sa podnikov ako výrobcov, …

Ekonometria

ekonometria: kvantifikácia ekonomických vzťahov Ekonometria je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kvantifikáciou ekonomických vzťahov, resp. presnejšie povedané, empirickým odhadom parametrov ekonomických vzťahov. (M. Hatrák) Ekonometria …

Zvyková zotrvačnosť

zvyková zotrvačnosť v ekonometrii: analýza vplyvu na ekonomické rozhodovanie Zvyková zotrvačnosť je zachovávanie určitých zvykov pri vykonávaní rôznych aktivít (napr. kúpa, konzum, štýl obliekania a …

Životný cyklus

životný cyklus v ekonometrii Životný cyklus (life cycle) je tvorený niekoľkými fázami, ktorými prechádza (napr. produkt alebo podnik) od svojho vzniku až po zánik, resp. …

Závisle premenná

závislá premenná v ekonometrii závislá premenná (dependent variable) je premenná, ktorá je funkciou ostatných nezávislých premenných tvoriacich model. aj preto sa niekedy nazýva ako vysvetľovaná …

Zástupca

zástupca: Tretia strana v spravodajskej jednotke pre INTRASTAT-SK hlásenie Zástupca v oblasti ekonomickej štatistiky predstavuje dôležitý koncept, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v procese INTRASTAT-SK hlásenia. …

Zamestnanec

Zamestnanec v Kontexte Sociálneho Poistenia Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá pracuje v pracovnom, štátnozamestnaneckom, alebo služobnom pomere, a je zaistená v rámci nemocenského poistenia, dôchodkového …

Základný súbor

Základný súbor (population) je súbor všetkých štatistických jednotiek, ktoré z hľadiska vecného, časového a priestorového vymedzenia do súboru patria. Ak zisťujeme informácie o všetkých jednotkách …