Revidovaná Lisabonská stratégia

Revidovaná Lisabonská stratégia v Európskej únii

Revidovaná Lisabonská stratégia je reformný rámec Európskej únie, ktorý bol navrhnutý na základe meškania členských krajín pri plnení cieľov pôvodnej Lisabonskej stratégie. Cieľom bolo zjednodušiť kritériá, znížiť počet priorít a zvýšiť zapojenie národných vlád a dôležitých aktérov do procesu.

Vznik revidovanej Lisabonskej stratégie

Revidovaná Lisabonská stratégia vzišla z potreby prehodnotiť pôvodnú stratégiu, ktorá obsahovala viac ako 100 priorít a nesplnene ciele. Na základe správy expertnej skupiny Wima Koka Európska komisia vypracovala návrh reformy stratégie začiatkom roku 2005.

Hlavné zmeny v revidovanej Lisabonskej stratégii

Hlavné zmeny v revidovanej Lisabonskej stratégii zahŕňajú:

 • Zníženie počtu priorít: Jedným z kľúčových krokov bolo výrazné zníženie množstva priorít oproti pôvodným viac ako 100 cieľom. Toto zjednodušenie malo umožniť lepšiu koncentráciu na kľúčové oblasti.
 • Národné programy reforiem: Členské krajiny boli povinné vypracovať národné programy reforiem, čím sa zabezpečila väčšia zodpovednosť na vnútroštátnej úrovni.

Ciele revidovanej Lisabonskej stratégie

Revidovaná Lisabonská stratégia si kládla za cieľ podporovať rast a tvorbu pracovných miest v Európskej únii prostredníctvom štrukturálnych reforiem a investícií do vzdelávania, výskumu a inovácií. Zároveň sa snažila zlepšiť konkurencieschopnosť EÚ na svetovom trhu.

Záver

Revidovaná Lisabonská stratégia bola významným krokom pre Európsku úniu v snaha o dosiahnutie hospodárskeho rastu, tvorbu pracovných miest a zvýšenie konkurencieschopnosti. Táto stratégia zdôraznila dôležitosť jednoduchších a konkrétnych cieľov a zaviedla národnú zodpovednosť pre ich dosiahnutie.

Vo svetle meškania členských krajín pri plnení cieľov Lisabonskej stratégie sa rozhodla EÚ stratégiu zrevidovať, aby jednak zjednodušila jej kritériá (znížila množstvo priorít) a súčasne viac zapojila do procesu národné vlády a dôležitých aktérov. Podkladom bola správa expertnej skupiny Wima Koka, na základe ktorej vypracovala Európska komisia začiatkom roku 2005 návrh reformy stratégie. Ten bol prijatý na nasledujúcom summite (marec 2005) lídrami EÚ ako Stratégia pre rast a pracovné miesta, resp. revidovaná Lisabonská stratégia. Hlavnými zmenami sú: podstatné zníženie množstva priorít oproti pôvodným viac ako 100 prioritám, zaviazanie členských krajín vypracovať národné programy reforiem.

Komentáre k článku Revidovaná Lisabonská stratégia (12)

 1. Zjednodušili sa ciele a znížil sa počet priorít, aby sa lepšie zameriavali na kľúčové oblasti, a členské štáty boli povinné vypracovať národné programy reforiem.

 2. Efektívnosť dosiahnutia cieľov závisí od rôznych faktorov vrátane angažovanosti členských štátov a prispôsobenia sa meniacej sa ekonomickej klíme.

 3. Môže byť revidovaná Lisabonská stratégia považovaná za neúspech, ak zvážime aktuálny hospodársky vývoj v EÚ?

 4. Môže byť systém odkupných hodnôt využitý poisťovňami na neoprávnené obohacovanie sa na úkor poistených?

 5. Úspech alebo neúspech stratégie sa musí hodnotiť v kontexte dlhodobých výsledkov a schopnosti EÚ reagovať na nové výzvy, nie len na základe krátkodobých ekonomických trendov.

 6. Zjednodušenie by malo byť vyvážené s potrebou inovácie; ak sa správne vykonáva, nemusí nutne obmedzovať inovačný potenciál firmy.

 7. Takáto výzva by mohla vyvolať širokú diskusiu o správe, transparentnosti a akademickej slobode na inštitúciách. Mohla by tiež spustiť proces revízie, ktorý by mohol viesť k významným zmenám v spôsobe, akým sú rozhodnutia prijímané a ako sú zainteresované strany zapojené do rozhodovacieho procesu.

 8. Táto otázka vyvoláva diskusiu o rôznorodosti a inkluzivite v hodnotení. Niektorí môžu argumentovať, že iné formy hodnotenia, ako sú projektové práce alebo portfóliá, by mohli poskytovať komplexnejší obraz o schopnostiach študenta.

 9. Áno, príliš agresívne predajné techniky môžu viesť k negatívnemu vnímaniu značky a odstrašiť potenciálnych zákazníkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥