Dobrovoľná dražba

Dobrovoľná dražba: Právny Inštitút a Jeho Význam Dobrovoľná dražba je právny inštitút zavedený zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. …

Dispozičná zásada

Dispozičná zásada v občianskom sporovom práve Dispozičná zásada je kľúčovým princípom občianskoprávneho sporového konania. Táto zásada hovorí, že účastníci konania majú procesnú iniciatívu a disponujú …

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v práve Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je dôležitým právnym inštitútom v oblasti manželstva a majetku. Predstavuje majetkové spoločenstvo manželov, kde manželia majú rovnaké …

Synalagmatický záväzok

Synalagmatický záväzok: Vzájomné Práva a Povinnosti v Právnom Vzťahu Synalagmatický záväzok predstavuje právny koncept, ktorý vychádza z ideału vzájomnosti a rovnosti v právnych vzťahoch. Je …

Res iudicata

Res iudicata v práve Res iudicata, čo sa často označuje ako vec rozhodnutá, je dôležitým pojmom v oblasti práva. Tento latinský výraz sa používa na …

Mutatis mutandis

Mutatis mutandis v ekonomickom práve: S nevyhnutnými zmenami V oblasti ekonomického práva sa často stretávame s latinským výrazom „mutatis mutandis,“ ktorý je používaný na vyjadrenie …

Kompenzačná námietka

Kompenzačná námietka v Práve: Spôsob Riešenia Vzájomných Nárokov Kompenzačná námietka predstavuje právny mechanizmus, ktorý umožňuje stranám vyrovnávať vzájomné nároky a povinnosti. Tento koncept je dôležitým …

Exekúcia

Exekúcia v práve a ekonomike Exekúcia je nútená realizácia výkonu súdneho alebo iného rozhodnutia s cieľom uspokojiť pohľadávku veriteľa v prípade, ak dlžník na základe …

Esentialia negotii

Esentialia negotii: Základné Podmienky Zmluvy v Práve Esentialia negotii je latinský výraz, ktorý sa používa v oblasti práva na označenie základných, podstatných náležitostí zmluvy alebo …