Čakacia lehota

Čakacia Lehota v Poistení: Význam a Vplyv na Poistnú Zmluvu Čakacia lehota je dôležitým pojmom v oblasti poistenia. Predstavuje dohodnuté obdobie od začiatku poistenia alebo …

Broker/maklér

Broker/Maklér – Profesionálny Sprostredkovateľ v Poistení Broker alebo maklér je kľúčovým hráčom v oblasti poistenia. Jedná sa o profesionálneho sprostredkovateľa, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri …

Poistné rezervy

Poistné rezervy – Finančný Základ pre Ochranné Poistenie Poistné rezervy predstavujú peňažné prostriedky poisťovne, ktoré slúžia ako zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z uzavretých a spravovaných …

Vstupný vek

V oblasti poistenia je vstupný vek dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje poistné krytie a prémie. Tento článok sa bude venovať významu a rôznym definíciám vstupného veku …

Úmrtie

Úmrtie a jeho Význam v Poistení Úmrtie je tragická udalosť, ktorá zastavuje dôležité funkcie ľudského tela, najmä srdcovú činnosť, čo v konečnom dôsledku vedie k …

Strata zamestnania

Strata zamestnania v ekonomickej oblasti poistenia Moment ukončenia pracovného, štátno-zamestnaneckého alebo služobného pomeru a následná nezamestnanosť, za podmienok stanovených vo Všeobecných poistných podmienkach. Za stratu …

Skupinové poistenie

Skupinové poistenie: Jednoduchá a Efektívna Forma Poistenia Skupinové poistenie je špecifický druh poistenia, ktorý sa týka väčšieho počtu poistených jednotiek, často organizovaných do skupín, a …

Rekonvalescencia

Rekonvalescencia: Ekonomický význam v oblasti poistenia Rekonvalescencia, termín označujúci obdobie zotavovania sa po operácii, chorobe alebo úraze, má v ekonomike poistenia významnú úlohu. Toto obdobie …

Pracovná neschopnosť

Pracovná Neschopnosť v Poistení Pracovná neschopnosť predstavuje celkovú, lekársky konštatovanú, neschopnosť poisteného vykonávať akúkoľvek profesijnú činnosť, ktorá mu zabezpečuje príjem, mzdu, zárobok alebo zisk. Táto …

Potvrdzujúci dodatok

Potvrdzujúci dodatok v ekonomike poistenia (k poistnej zmluve) – dokument potvrdzujúci vykonanie zmien v poistnej zmluve. Zmeny v poistnej zmluve uvedené v dodatku nadobúdajú účinnosť …

Poistný poradca

Pojem „Poistný Poradca“ v Poisťovníctve (agent) – zástupca poisťovne vykonávajúci nábor poistenia, ktorý nie je v pracovnom pomere v poisťovni. Poistný poradca je dôležitou postavou …

Poistná udalosť

Pojem: Poistná udalosť Jedná sa o náhodnú (nepredvídateľnú a poisteným neovplyvniteľnú udalosť), s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie. Poistenie sa vzťahuje …

Podiel na trhu

Význam pojmu „podiel na trhu“ v oblasti poistenia Podiel na trhu je dôležitým kvalitatívnym ukazovateľom úspešnosti podnikateľského subjektu v kontexte poistenia. Tento ukazovateľ vyjadruje percentuálny …

Platenie poistného

Platenie poistného Realizácia úhrady ceny za poistenie, ktoré poskytuje poistiteľ poistenému podľa poistnej zmluvy. Jednorazové poistné a poistné za prvé poistné obdobie je splatné v …