čelná rampa

Čo je čelná rampa v medzinárodnom obchode? Čelná rampa je dôležitým prvkom v logistickom procese medzinárodného obchodu a prepravy tovarov. Ide o špeciálne vybavený priestor …

celkové množstvo kapacity

Celkové množstvo kapacity v oblasti výroby V oblasti výroby je celkové množstvo kapacity kritickým faktorom, ktorý ovplyvňuje efektívnosť a výkonnosť podniku. Tento termín sa týka …

celková skladisková plocha

Čo je Celková skladisková plocha v oblasti obchodu? Celková skladisková plocha je v ekonomike obchodu dôležitým pojmom, ktorý zahŕňa celkovú plochu skladovacích priestorov v podniku. …

celková séria

Čo je Celková séria vo výrobe? Celková séria je v ekonomike výroby dôležitým pojmom, ktorý označuje celkové množstvo konkrétneho výrobku, ktorý musí byť vyrobený. Tento …

celková časová rezerva

Čo je Celková časová rezerva vo výrobe? Celková časová rezerva je dôležitým ekonomickým pojmom v oblasti výroby a projektového manažmentu. Tento termín označuje časový odhad, …

CEFTA

Čo je CEFTA v oblasti ekonomiky? CEFTA je skratkou pre Central European Free Trade Agreement (Dohoda stredoeurópskych krajín) a predstavuje medzinárodnú dohodu medzi stredoeurópskymi krajinami, …

Cedovať

Čo znamená Cedovať v oblasti faktoringu? Termín Cedovať (anglický ekvivalent Assign) sa v oblasti faktoringu používa na označenie procesu, kedy predávajúci postúpi svoje pohľadávky veriteľom …

Cedent

Čo je Cedent v poisťovníctve? Cedent je ekonomický termín, ktorý pochádza z latinčiny. Označuje osobu alebo entitu, ktorá previedla svoju pohľadávku na iného subjekta. V …

CEDAC

Čo je CEDAC v manažmente výroby? CEDAC je skratka pre Cause and Effect Diagram with Added Cards (Diagram príčin a následkov s pridanými kartami) a …

Cecchiniho správa

Cecchiniho správa a Európska integrácia Cecchiniho správa je dôležitým dokumentom v kontexte európskej integrácie, ktorý vznikol v reakcii na potrebu vytvoriť jednotný trh v Európskom …

Catchball

Čo je Catchball v manažmente výroby? Catchball, často nazývaný aj skákajúca loptička, je systém plánovania a spolupráce v oblasti manažmentu výroby. Tento koncept sa zakladá …