Amortizácia

Odpisy, v makroekonómii tiež hodnota investícií, ktoré kompenzujú opotrebenie kapitálových statkov (udržiavacie investície). Postupné znižovanie hodnoty hmotného alebo nehmotného imania. Pri poistení motorových vozidiel sa …

Akciový index

Číslo vyjadrujúce zmenu priemernej hodnoty cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej burze. Index daného trhu akcií, vážený priemer aktuálnych kurzov vybraných akcií, kde váha …

Podielové fondy

podielové fondy – Investičný Nástroj na Zhodnocovanie Finančných Prostriedkov Podielové fondy predstavujú subjekty, ktoré zhromažďujú finančné prostriedky prostredníctvom predaja podielových listov a následne ich investujú …

Obchodný register

obchodný register – Verejný Zoznam Podnikateľských Subjektov Obchodný register je verejný zoznam, ktorý vedený na príslušnom súde obsahuje informácie o subjektoch zaoberajúcich sa podnikateľskou činnosťou. …

Obchodný zákonník

obchodný zákonník – Právna Regulácia Podnikateľských Vzťahov Obchodný zákonník predstavuje právny rámec, ktorý upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy a iné aspekty súvisiace s podnikaním. …

Futurity

futurity: Termínové Kontrakty v Svetle Ekonomiky Futurity je termín v ekonómii, ktorý označuje využívanie termínových kontraktov, vrátane opcií a forwardov, ako prostriedku na riadenie rizika …

Inflácia

V užšom slova zmysle je inflácia nárast spotrebiteľských cien, v ekonomickej teórii znehodnotenie peňazí v dôsledku nekrytej emisie bankoviek zo strany emisnej banky respektíve v …

Komanditná spoločnosť

komanditná spoločnosť (k. s.) – Dynamika a Štruktúra Komanditná spoločnosť (k. s.) je formou podnikateľskej organizácie, ktorá spojuje rôzne aspekty medzi jednotlivými spoločníkmi. Jej špecifický …

Elektronické bankovníctvo

elektronické bankovníctvo: Moderná tvár finančných služieb Elektronické bankovníctvo predstavuje inovatívny spôsob, ako ľudia majú prístup k bankovým službám prostredníctvom virtuálneho kontaktu, ako napríklad cez internet, …

Štátny dlh

štátny dlh a jeho význam v ekonomike (štátny dlh) – Záväzky ústrednej vlády, spravidla vo forme dlhopisov a pokladničných poukážok. Štátny dlh predstavuje dôležitý ekonomický …

Sterilizácia

sterilizácia v ekonómii: regulácia peňazí v obehu Sťahovanie prebytočných peňazí z obehu s cieľom zmierniť tlak na infláciu, centrálna banka ho realizuje predajom vlastných pokladničných …

Spotrebiteľské ceny

spotrebiteľské ceny Spotrebiteľské ceny predstavujú dôležitý aspekt v oblasti ekonomiky, keďže ovplyvňujú nákupné rozhodnutia domácností a majú významný dopad na hospodárstvo. Tieto ceny zahŕňajú náklady …

Repo sadzba

Repo sadzba v ekonómii Repo sadzba je kľúčovým pojmom v ekonómii, ktorý sa týka úrokov, za ktoré centrálna banka poskytuje alebo sťahuje peňažné fondy v …

Rating

Hodnotenie schopnosti dlžníka splácať svoje záväzky Rating je dôležitým pojmom v ekonómii, ktorý sa týka hodnotenia schopnosti dlžníka splácať svoje finančné záväzky. Je to dôležitý …

Portfólio

Portfólio v ekonómii Zásoba cenných papierov spravidla s rôznou mierou rizika. Portfólio je v ekonómii súhrn všetkých investičných inštrumentov, ktoré sú v zmysle zákonných obmedzení …

Pokladničné poukážky

Pokladničné Poukážky: Krátkodobé Cenné Papiere v Ekonomike (Bills) – Krátkodobé cenné papiere, ktoré slúžia na prefinancovanie bežných potrieb podniku alebo štátu. Pokladničné poukážky predstavujú dôležitú …