Dividenda

Dividenda: Podiel na Čistom Zisku Akciovej Spoločnosti Dividenda predstavuje podiel akcionára na rozdelenom čistom zisku akciovej spoločnosti. Je to výplata, ktorú majitelia akcií dostávajú ako …

Deriváty

Základné poznatky o derivátoch Deriváty sú termínové kontrakty s podkladovým aktívom, ktoré predstavujú stávku na vývoj jeho budúcej ceny. Tieto finančné nástroje sa odvodzujú od …

Depresia

Depresia v ekonomickej teórii a jej dopady Depresia v ekonomike predstavuje obdobie, v ktorom dochádza k spomaleniu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) alebo dokonca k …

Depozit

Depozit a jeho úloha v ekonomike Depozit, známy aj ako vklad alebo úložka, je základným pojmom v ekonomike, najmä v oblasti bankovníctva. Predstavuje sumu peňazí, …

Deflácia

Deflácia: Dôsledky a vplyv na ekonomiku Deflácia, definovaná ako pokles spotrebiteľských cien a opak inflácie, predstavuje ekonomický jav, ktorý má významný vplyv na hospodársku aktivitu …

Deficit

Deficit: Kľúčový faktor v ekonomickej analýze a riadení Deficit, často označovaný aj ako schodok, predstavuje situáciu, kedy výdavky prevyšujú príjmy. V ekonomike môže tento pojem …

Daňové bremeno

Daňové Bremeno: Analýza a Význam v Ekonomike Daňové bremeno je dôležitým pojmom v oblasti ekonómie a zohráva kľúčovú úlohu pri hodnotení daňového zaťaženia jednotlivcov, podnikov …

CPI – Consumer Price Index

Index spotrebiteľských cien (CPI) a jeho význam v ekonomike Index spotrebiteľských cien (CPI) je ekonomický ukazovateľ, ktorý vyjadruje zmenu cenového hladu a nákladov na životné …

Clo

Úloha a dopady cla v medzinárodnom obchode (Tariff) – Daň z medzinárodného obchodu, ktorú musí zaplatiť importér pri dovoze tovaru do svojej krajiny (dovozné clo) …

Clearing

Základné princípy a význam clearingového systému v ekonomike Zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov započítaním, ktoré sa používa vo vnútornom i medzinárodnom styku najmä medzi bankami. …

Čistý úrokový výnos

Základné princípy čistého úrokového výnosu Rozdiel medzi úrokovými výnosmi banky (prijaté úroky) a jej úrokovými nákladmi (platené úroky). Čistý úrokový výnos je základným ukazovateľom finančnej …

Čistý export

Základné pojmy čistého exportu Rozdiel medzi vývozom a dovozom výrobkov a služieb. Čistý export je kľúčovým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti krajiny, odrážajúcim jej schopnosť produkovať tovary …

Čisté aktíva

Definícia a význam čistých aktív Rozdiel medzi trhovou hodnotou aktív a pasív spoločnosti. Čisté aktíva predstavujú základný ukazovateľ finančného zdravia spoločnosti, reflektujúci jej skutočnú hodnotu …

CEFTA

Čo je CEFTA v oblasti ekonomiky? CEFTA je skratkou pre Central European Free Trade Agreement (Dohoda stredoeurópskych krajín) a predstavuje medzinárodnú dohodu medzi stredoeurópskymi krajinami, …

BRIBOR

BRIBOR – Bratislava Interbank Offered Rate BRIBOR (Bratislava Interbank Offered Rate) je referenčná úroková sadzba, ktorá je dôležitým ukazovateľom na finančnom trhu. Táto úroková sadzba …

Bretton-Wood

Bretton-Wood: Konferencia, Ktorá Zmenila Medzinárodný Platobný Systém V roku 1944 sa v USA konala historická konferencia, ktorá mala zásadný vplyv na usporiadanie medzinárodného platobného systému …

Bežný účet

Bežný účet: Stredobod vašich financií Bežný účet je jedným z najčastejších bankových produktov, ktorý nám umožňuje spravovať naše financie a vykonávať každodenné bankové operácie. Je …

Banka

Definícia banky Banka je finančná inštitúcia, ktorá hraje kľúčovú úlohu v ekonomike krajiny. Prijíma vklady od klientov a sprostredkováva financie formou úverov alebo iných finančných …

B2B

B2B: Pohľad na medzipodnikové obchodné vzťahy V dnešnej dobe globalizácie a rýchleho technologického pokroku sa ekonomické vzťahy neustále vyvíjajú a adaptujú na meniace sa trhové …

Aukcia

Úvod do pojmu Aukcia v ekonomike Aukcia je jedným z najstarších a najuniverzálnejších spôsobov predaja tovaru, služieb, nehnuteľností a mnohých ďalších aktív. Aukcia je založená …