Devízový kurz

Charakteristika devízového kurzu Devízový kurz je definovaný ako výmenný pomer dvoch mien pri bezhotovostných operáciách. Napríklad, pri platbe kartou v zahraničí sa hodnota transakcie prepočítava …

Daň

Daň: Základný Pilier Verejných Rozpočtov Daň je významným pojmom v oblasti ekonomiky, najmä vo vzťahu k bankám a ich fungovaniu. V slovenskom práve sa jedná …

Cenník, sadzobník poplatkov

Cenník: Podrobný Prehľad Poplatkov a Služieb Cenník, často nazývaný aj sadzobník poplatkov, je dôležitým dokumentom pre banky a iné finančné inštitúcie. Predstavuje zoznam ponúkaných produktov …

Bohatstvo

Bohatstvo v Bankovníctve Bohatstvo je v ekonomickom kontexte relatívnou kategóriou, ktorá môže byť definovaná rôznymi spôsobmi a závisí od historických a miestnych faktorov. V bankovníctve …

Úroková sadzba

Úroková sadzba Úroková sadzba je v ekonómii kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje financovanie a ekonomickú aktivitu. Táto cena predstavuje náklady, ktoré banky účtujú iným bankám alebo …

Bankovníctvo

Úvod k Bankovníctvu Bankovníctvo je v ekonómii významným pojmom, označujúcim širokú škálu služieb poskytovaných bankami. Tieto služby zahŕňajú uchovávanie peňazí, poskytovanie úverov a ďalšie finančné …

Účtovníctvo

Definícia účtovníctva Účtovníctvo predstavuje súhrn pravidiel a postupov, ktoré umožňujú systematické zaznamenávanie hospodárskych operácií podniku či inej organizácie. Je to systém na účtovanie všetkých operácií …

Výkaz hotovostných tokov

Výkaz hotovostných tokov v Bankovníctve V bankovníctve je výkaz hotovostných tokov dôležitým nástrojom pre sledovanie a správu finančnej stability a likvidity. Tento dokument poskytuje prehľad …

Úžerník

Úžerník: Osoba, ktorá požičiava peniaze za neprimerané úroky Úžerník je termín používaný v oblasti bankovníctva a financií na označenie osoby alebo inštitúcie, ktorá požičiava peniaze …

Spotrebný úver

Spotrebný úver Spotrebný úver je typ úveru, ktorý je poskytovaný domácnostiam na účel nákupu spotrebných tovarov, služieb alebo na zaobstaranie bývania. Tieto úvery sú bežné …

Sponzoring

Sponzoring v Bankovníctve Sponzoring predstavuje peňažnú alebo inú formu podpory, ktorá je poskytnutá výmenou za dohodnutú protislužbu. Sponzoring je teda príspevkom, ktorý je poskytovaný s …

Škodová udalosť

Škodová udalosť Udalosť, z ktorej vznikla škoda a je dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie. V rámci jednej škodovej udalosti môže vzniknúť niekoľko poistných …

Reklama

Reklama v bankovníctve Reklama je dôležitým nástrojom v oblasti bankovníctva. Ide o oznámenie, ktoré je obvykle platené, a jeho cieľom je informovať a presvedčiť zákazníkov …

Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov v kontexte bánk Prehľad peňažných tokov, často označovaný skratkou „Cashflow,“ je dôležitým nástrojom v oblasti bankovníctva. Predstavuje podrobný výkaz príjmov a výdavkov …

Poistenie verejné

Poistenie verejné Poistenie verejné je dôležitým pojmom v ekonomike a bankovníctve. Ide o povinné poistenie, kde okruh poistencov a aj výšku poistného upravuje zákon. Hlavnými …

Platobný terminál

Platobný terminál Platobný terminál, tiež známy ako Point of Sale (POS), je elektronické zariadenie používané v obchodoch a podnikoch na uskutočňovanie bezhotovostných platieb za tovary …

Obchodný plán

Obchodný plán: Kľúčový nástroj pre úspech spoločnosti Pomáha zamerať sa na svoje obchodné ciele, analyzuje ich, vyjasňuje si štruktúru a aktivity manažmentu na vymedzený časový …