Databázový marketing

Databázový Marketing: Využitie Informácií pre Úspešný Marketing Databázový marketing predstavuje proces vytvárania, udržiavania a využívania databázy zákazníkov a iných databáz, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný …

Databáza zákazníkov

Databáza zákazníkov: Kľúčový Pilier Marketingu Databáza zákazníkov je organizačným súborom dôležitých údajov o súčasných alebo potenciálnych zákazníkoch, ktorý je aktuálny, dostupný a využiteľný na plnenie …

CPT – Cost per thousand

CPT – Náklady na 1000 Zobrazení Reklamy Náklady na 1000 zobrazení reklamy na internete. CPT, alebo „Cost per Thousand“, je dôležným ukazovateľom v oblasti digitálneho …

Coupons

Couponing – Ústrižky v Marketingu (Couponing) – Ústrižok, frekventovaný tlačený, resp. tlačový propagačný prostriedok využívaný úspešne aj pri reklame na mieste predaja. Couponing, často označovaný …

Corporate Social Responsibility

Spoločenská zodpovednosť spoločnosti Spoločenská zodpovednosť spoločnosti, dobrovoľné príspevky podnikov k vytváraniu lepšej spoločnosti, životného prostredia. Spoločenská zodpovednosť spoločnosti (CSR) je dôležitým pojmom v oblasti marketingu. …

Click-rate

Click-rate: Kľúčový ukazovateľ v digitálnom marketingu Pomer počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamného prvku, vypovedajúci o účinnosti danej reklamy. Click-rate, alebo miera kliknutí, je jedným …

Call centrum

Call Centrum: Hromadné Spracovanie Hovorov v Marketingu Call centrum je dôležitou súčasťou moderného marketingu a služieb zákazníkom. Ide o centrum obsluhy volaní, ktoré slúži na …

B2C

B2C (Business to Consumer) v marketingu Termín B2C je skratkou pre Business to Consumer a predstavuje dôležitý koncept v oblasti marketingu, najmä v kontexte elektronickej …

Audit štatistických údajov

Úvod do auditu štatistických údajov v oblasti marketingu V oblasti marketingu sú dáta neoceniteľným zdrojom informácií, ktoré môžu významne ovplyvniť rozhodnutia podnikov. Overenie týchto údajov, …

Marketing

Definícia a význam marketingu Marketing predstavuje komplexný súbor činností a procesov zameraných na vytváranie, komunikáciu, distribúciu a výmenu hodnotných ponúk pre zákazníkov, klientov, partnerov a …

Green marketing

Green marketing Green marketing je špecifická forma marketingu, ktorá zdôrazňuje ekologickú zodpovednosť a podporuje udržateľné obchodné postupy. Cieľom tejto stratégie je nielen dosiahnuť obchodné úspechy, …

Aktívny telemarketing

Osobu z cieľovej skupiny vyhľadáva a telefonicky kontaktuje firma s cieľom ponúknuť produkt alebo službu, resp. poskytnúť alebo zistiť marketingovo využiteľné informácie. Aktívny telemarketing je …

Aktívny priamy marketing

Existujúci a potenciálni zákazníci sú zo strany firmy oslovení prostredníctvom vybraných nástrojov priameho marketingu. Aktívny priamy marketing je dôležitým pojmom v oblasti marketingu. Tento prístup …