Displays

Displays: Kľúčový nástroj prezentácie a predaja produktov Displays, alebo predajné stojany, sú dôležitým nástrojom v oblasti retailového manažmentu a marketingu. Tieto zariadenia, ktoré sa pohybujú …

Direct response

Direct response: Kľúčová stratégia v interaktívnom marketingu Direct response je marketingová taktika, ktorá vyzýva cieľovú skupinu k bezprostrednej reakcii na reklamu. Táto reakcia môže byť …

Direct marketingová agentúra

Direct marketingová agentúra: Motor efektívnej komunikácie Direct marketingová agentúra je spoločnosť špecializujúca sa na prípravu a realizáciu priameho marketingu. Tieto agentúry sú expertmi na vytváranie …

Development Center

Význam a účel Development Centra Development Center je inovatívna metóda v oblasti manažmentu a ľudských zdrojov. Hlavným cieľom tejto metódy je identifikovať tréningové potreby zamestnancov …

DataWarehouse

Data Warehouse: Dôležitý Nástroj Pre Manažment Data Warehouse (DW, DWH), často označovaný ako dátový sklad, je integrovaný, subjektovo orientovaný, stály a časovo rozlíšený súhrn dát, …

CRM

CRM – Budovanie a Riadenie Vzťahov so Zákazníkmi CRM (Customer Relationship Management) predstavuje dôležitý koncept v oblasti manažmentu. Manažovať vzťahy so zákazníkmi je kľúčovým aspektom …

CPM

CPM – Náklady na Tisíc Zobrazení v Manažmente Riadenie podnikovej výkonnosti sa označuje ako. CPM, čo znamená „Cost per Mille“ alebo „Náklady na tisíc zobrazení“, …

Contests

Súťaže a ich význam v manažmente Súťaže, hry a kombinácie hier a výhier majú v manažmente široké uplatnenie a význam. Tieto aktivity sú často využívané …

Behaviorálne schopnosti

Behaviorálne schopnosti v manažmente Manažment je oveľa viac než len plánovanie a organizovanie práce. V súčasnej dobe sa stále viac zdôrazňuje význam behaviorálnych schopností v …

Mentoring

Mentoring je dôležitým pojmom v oblasti manažmentu, ktorý popisuje vzťah, kde skúsený jednotlivec, označovaný ako mentor, poskytuje radu, vedenie a podporu menej skúsenému jednotlivcovi, známemu …

Aktívne metódy rozvoja

Tréningové metódy založené na možnosti získavať nové schopnosti na základe vlastných skúseností s riešením situácií a problémov. Aktívne metódy rozvoja sú významným konceptom v oblasti …

Krízový manažment

Krízový manažment

S rastúcou globalizáciou, neustálym technologickým pokrokom a zmenami v geopolitickom prostredí sa ekonomické systémy stávajú čoraz komplexnejšími a zraniteľnejšími voči rôznym druhom kríz. Krízový manažment, …

Manažment času

Manažment času – kľúč k efektívnosti a úspechu Manažment času je neoddeliteľnou súčasťou manažmentu, ktorá sa zaoberá plánovaním a efektívnym využívaním času. V dnešnej hektickej …

Zoznam Robinsonov

Zoznam Robinsonov: Ochrana Súkromia a Nástroj Manažmentu v Priamom Marketingu Prehľad o Zozname Robinsonov a Jeho Úlohe v Manažmente Zoznam Robinsonov je koncept, ktorý zohráva …

Workshop

Workshop Workshop je metóda skupinového riešenia problémov, ktorá využíva spoluprácu osôb z rôznych oblastí organizácie s cieľom nácviku tímovej spolupráce a spoločného riešenia problémov. Taktiež …

Vzdelávacie ciele

Vzdelávacie Ciele v Manažmente Vzdelávacie ciele predstavujú kľúčový prvok v oblasti manažmentu. Sú to vopred stanovené očakávané výsledky tréningu a vzdelávacieho procesu, ktoré slúžia na …

Vystavovateľ

Vystavovateľ: Úloha a Význam v Manažmente Firma, ktorá si prenajíma výstavnú plochu za úhradu, obsadí stánok pracovníkmi a po celý čas podujatia ponúka, prezentuje alebo …