Crocodile Club

Crocodile Club – Klub Krokodíl v Európskej Integrácii Crocodile Club (Klub Krokodíl) je historickým symbolom európskej integrácie a politického aktivizmu. V roku 1980 v Štrasburgu …

Colná únia

Colná Únia Forma medzinárodnej ekonomickej integrácie. Colná únia je významnou formou medzinárodnej ekonomickej integrácie, ktorá spočíva v spoločnom trhu a jednotných colných sadzbách pre členské …

Cieľ Konvergencia

Cieľ konvergencia v rámci európskej integrácie Cieľ Konvergencia (Objective Convergence) je jedným z troch cieľov kohéznej politiky Európskej únie na programové obdobie 2007 – 2013, …

Cieľ 3

Cieľ 3 – Podpora Prispôsobovania a Modernizácie Vzdelávania, Školenia a Zamestnanosti Podpora prispôsobovania a modernizácie politík a systémov vzdelávania, školenia a zamestnanosti. Realizovaním tohto cieľa …

Cieľ 2

Cieľ 2 – Podpora Hospodárskej a Spoločenskej Premeny Regiónov Podpora hospodárskej a spoločenskej premeny oblastí, ktoré čelia štrukturálnym ťažkostiam. V rámci tohto Cieľa sú podporované …

Cieľ 1

Cieľ 1 – Podpora Rozvoja Zaostávajúcich Regiónov Podpora rozvoja a štrukturálnych zmien regiónov, ktorých rozvoj zaostáva. Sú tu zahrnuté regióny, ktorých HDP na obyvateľa je …

Čiastkový výkaz výdavkov

Čiastkový výkaz výdavkov Dokument obsahujúci súhrn výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia (okrem výdavkov zahrnutých v predchádzajúcich čiastkových výkazoch výdavkov) za príslušný operačný program podľa …

Certifikačný orgán

Certifikačný orgán (Certifying Authority) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt poverený členským štátom na certifikovanie výkazov o výdavkoch a žiadosti o platbu …

Centrum excelentnosti

Centrum excelentnosti: Prínosy v rámci európskej integrácie Národné centrum excelentnosti (CE) predstavuje významný koncept v oblasti výskumu a vývoja, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v rámci …

Centrá osídlenia

Centrá osídlenia: Význam v kontexte európskej integrácie Centrá osídlenia, známe aj ako settlement centres, predstavujú kategorizáciu obcí podľa úrovne obsluhy a ich významu v kontexte …

Cecchiniho správa

Cecchiniho správa a Európska integrácia Cecchiniho správa je dôležitým dokumentom v kontexte európskej integrácie, ktorý vznikol v reakcii na potrebu vytvoriť jednotný trh v Európskom …

Bašta Európa

Bašta Európa: pojem a kontext V rámci európskej integrácie sa čas od času objavia pojmy, ktoré sú zámerne alebo nezámerne obalené kontroverznosťou. Jedným z takýchto …

Balladurov plán

Úvod do Balladurovho plánu Balladurov plán, nazvaný podľa francúzskeho politika Édouarda Balladura, bol iniciatívou, ktorá sa zaoberala posilnením stability a mieru v Európe, najmä v …

Asociované krajiny

Asociované krajiny v kontexte európskej integrácie V rámci európskej integrácie hrajú dôležitú úlohu asociované krajiny, čo sú štáty, ktoré uzavreli s Európskym spoločenstvom (ES) asociačnú …