colný systém klasifikácie

Colný systém klasifikácie Kódový systém pre colnú klasifikáciu tovaru. Napr. TARIC, HARMONIZED SYSTEM atď. Colný systém klasifikácie je dôležitým nástrojom v oblasti clných postupov a …

colný jednateľ

Colný jednateľ Sprostredkovateľská funkcia medzi stranou zainteresovanou na prevezení nákladu a colnými orgánmi. Colný jednateľ je významnou postavou v oblasti colného konania a medzinárodného obchodu. …

colné odbavenie zásielky

Colné Odbavenie Zásielky Zásielka z cudziny, ktorú colnica odbavila, t. j. vymerala clo alebo ju prepustila bez cla. Colné odbavenie zásielky je proces, ktorým prechádza …

colné odbavenie

Colné Odbavenie Postup zaužívaný v súlade s colnými zákonmi a obmedzeniami danej krajiny, v ktorej sa tovar dáva na preclenie. Colné odbavenie je dôležitým procesom …

colná hodnota

Colná Hodnota Hodnota tovaru precleného na colné účely. Colná hodnota je dôležitým pojmom v oblasti colného konania. Táto hodnota predstavuje hodnotu tovaru, ktorý prechádza cez …

bezcolný tovar

Bezcolný tovar a jeho význam v ekonomike Bezcolný tovar je koncept, ktorý hovorí o tovare, ktorý nepodlieha colnej povinnosti. V praxi to znamená, že tento …

ata karnet

Ata karnet: Klúč k medzinárodnému obchodu bez colných prekážok Ata karnet predstavuje revolučný nástroj v oblasti medzinárodného obchodu a colných operácií. Umožňuje obchodníkom, vystavovateľom a …

vyclená zásielka

Vyclená zásielka v kontexte celného konania Vyclená zásielka je významným pojmom v oblasti clá a celného konania. Predstavuje zásielku, ktorá prešla procesom colného konania. V …

kombinované označenie

Kombinované Označenie v Clách Kombinované označenie je dôležitým pojmom v oblasti clá a medzinárodnej obchodnej štatistiky. Toto označenie bolo vytvorené Radou Európskeho spoločenstva a slúži …

exportná deklarácia

Exportná deklarácia: Dôležitý doklad v obchode so zahraničím Exportná deklarácia je dôležitým dokumentom v oblasti medzinárodného obchodu, ktorý slúži na evidenciu a monitorovanie exportovaných tovarov …

dohoda kyoto

Dohoda Kyoto v Medzinárodnej Colnej Spolupráci Dohoda Kyoto predstavuje dôležitý medzinárodný dokument v oblasti colnej spolupráce. Táto dohoda bola uzatvorená v meste Kyote v roku …

demontáž nákladu

Demontáž nákladu v leteckej doprave a jej význam pre colné procesy Demontáž nákladu v leteckej doprave predstavuje proces, kedy dochádza k oddeleniu jednej alebo viacerých …