Úverové riziko

úverové riziko: Vplyv na Hypotéky a Finančné Trhy Úverové riziko predstavuje zásadný aspekt v oblasti hypoték a finančných trhov. Charakterizuje možnosť, že dlžník nebude schopný …

Životné minimum

životné minimum a Jeho Význam v Kontexte Ekonomiky Životné minimum predstavuje špecifický ekonomický pojem, ktorý vyjadruje čiastku potrebnú na zaistenie domácnosti a osobných potrieb členov …

Znalecký posudok

znalecký posudok v ekonómii hypoték Znalecký posudok je dokument vyhotovený súdnym znalcom z oboru stavebníctva a odvetvia oceňovania nehnuteľností. Jeho hlavným cieľom je stanoviť úradnú …

Zmluva o dielo

zmluva o dielo v oblasti hypotéky Zmluva o dielo predstavuje zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktorý detailne špecifikuje rôzne aspekty a podmienky týkajúce sa …

Záložné právo

Záložné právo v oblasti hypotéky Záložné právo je právna úprava, ktorú banka zriaďuje na predmet zabezpečenia úveru prostredníctvom vkladu záložných zmlúv a návrhu na vklad …

Vecné bremená stavby

sú nimi napr. práva na prechod cez pozemok, nároky spojené s rozvodom telekomunikácií, alebo so zásobovaním elektrickým prúdom atď. Všetky príslušné informácie poskytuje stavebný úrad. …

Územné konanie

je rozhodovanie správnych orgánov, ktorého výsledkom je autoritatívne rozhodnutie o určitom uskutočnení na danom území, resp. o konkrétnom využití pozemku k navrhovanému účelu. Rozhodovanie správnych …

Územný plán

je dokument územného plánovania, v ktorom sa stanoví funkčné využitie všetkých plôch na celom území obce a základné priestorové usporiadania zástavieb na týchto plochách. Dokument …

Stavebné povolenie

stavebné povolenie: kľúčový dokument pre realizáciu stavieb Stavebné povolenie je dokument, ktorý upravuje uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Tento proces je neoddeliteľnou súčasťou ekonomickej oblasti, …

Stavebný pozemok

stavebný pozemok a jeho význam v rámci hypoték je pozemok určený k zastavaniu, ktorý musí umožňovať realizáciu navrhovanej stavby a jej bezpečné užívanie. Pozemok určený …

Spolužiadateľ

Spolužiadateľ v oblasti hypoték Spolužiadateľ je osoba, ktorá vstupuje do úverového vzťahu spolu s hlavným žiadateľom o úver a má rovnaké povinnosti a zodpovednosti ako …

Ručenie

Ručenie v Kontexte Hypoték Ručenie je dôležitým pojmom v oblasti hypoték, ktorý sa vzťahuje na povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa v prípade, ak dlžník nesplní svoje …

Rodinný dom

Rodinný Dom v Kontexte Hypoték Rodinný dom je pojem, ktorý hrá významnú úlohu v oblasti hypoték a nehnuteľností. Tento termín označuje budovu určenú predovšetkým na …

Risk manažment

risk manažment v oblasti hypotéky Risk manažment je metodický prístup k riadeniu rizík, ktorý má významné miesto v oblasti hypotéky. Tento proces sa zvyčajne skladá …

Retail banking

Retail banking: Bankovníctvo pre fyzické osoby Retail banking, často nazývané aj „bankovníctvo pre fyzické osoby,“ je odvetvie bankovníctva, ktoré je primárne zamerané na individuálnych klientov …