Aktívne metódy rozvoja

Tréningové metódy založené na možnosti získavať nové schopnosti na základe vlastných skúseností s riešením situácií a problémov. Aktívne metódy rozvoja sú významným konceptom v oblasti …

Krízový manažment

S rastúcou globalizáciou, neustálym technologickým pokrokom a zmenami v geopolitickom prostredí sa ekonomické systémy stávajú čoraz komplexnejšími a zraniteľnejšími voči rôznym druhom kríz. Krízový manažment, …

Manažment času

manažment času – kľúč k efektívnosti a úspechu Manažment času je neoddeliteľnou súčasťou manažmentu, ktorá sa zaoberá plánovaním a efektívnym využívaním času. V dnešnej hektickej …

Zoznam Robinsonov

Zoznam Robinsonov: Ochrana Súkromia a Nástroj Manažmentu v Priamom Marketingu Prehľad o Zozname Robinsonov a Jeho Úlohe v Manažmente Zoznam Robinsonov je koncept, ktorý zohráva …

Workshop

Workshop Workshop je metóda skupinového riešenia problémov, ktorá využíva spoluprácu osôb z rôznych oblastí organizácie s cieľom nácviku tímovej spolupráce a spoločného riešenia problémov. Taktiež …

Vzdelávacie ciele

Vzdelávacie Ciele v Manažmente Vzdelávacie ciele predstavujú kľúčový prvok v oblasti manažmentu. Sú to vopred stanovené očakávané výsledky tréningu a vzdelávacieho procesu, ktoré slúžia na …

Vystavovateľ

Vystavovateľ: Úloha a Význam v Manažmente Firma, ktorá si prenajíma výstavnú plochu za úhradu, obsadí stánok pracovníkmi a po celý čas podujatia ponúka, prezentuje alebo …

Výstavy

Výstavy v manažmente: Podstatný Nástroj Pre Prezentáciu Produktov Časovo ohraničené výstavné podujatia, ktoré ponúkajú určitú vzorku produktov vymedzeným skupinám prevažne laickým návštevníkom. Výstavy predstavujú dôležitý …

Vodcovstvo

je činnosť manažérov, ktorí v organizácii vytvárajú také prostredie, v ktorom všetky skupiny zamestnancov budú podávať maximálne výkony v záujme naplňovania cieľov organizácie. Je činnosť …

Vízia

je predstava o vzdialenej budúcnosti; v manažmente predstava o žiadúcom rozvoji organizácie a stave ideálnej prosperity Predstava o vzdialenej budúcnosti; v manažmente predstava o žiaducom …

Time management

Time Management v Manažmente: Kľúč k Osobnej Efektivite Time management, čo v preklade znamená riadenie času, predstavuje súbor metód a techník, ktoré pomáhajú jednotlivcom a …

Technická architektúra

Technická architektúra IS je časť architektúry IS zameraná a popisujúca technologické štandardy, na ktorých bude navrhovaný systém postavený. Technická architektúra v rámci informačných systémov predstavuje …

Team Building

team building v oblasti manažmentu Tréning zameraný na podporu vzájomnej dôvery a spolupráce v tíme, vytváranie tímových zvyklostí a posilnenie tímovej zodpovednosti. Team building, čiže …

TACHI SAGYO

tachi sagyo: práca v stoji a rast produktivity Tachi Sagyo predstavuje pracovný postoj, ktorý zdôrazňuje prácu v stoji. Tento koncept sa stal dôležitým faktorom v …