Eonia

Eonia: Euro OverNight Index Average Eonia (Euro OverNight Index Average) je dôležitým finančným pojmom v eurozóne, ktorý sa týka referenčných úrokových sadzieb pre jednodňové obchody …

Durácia

Durácia v Kontexte Podielových Fondov Termín durácia sa v oblasti podielových fondov používa na meranie mieru citlivosti cien dlhopisov na zmeny úrokovej miery. Je to …

Diverzifikácia

Diverzifikácia v Podielových Fondoch: Znižovanie Rizika Investícií Diverzifikácia je dôležitým pojmom v oblasti podielových fondov a predstavuje stratégiu rozloženia investícií do viacerých druhov aktív. Cieľom …

Depozitár

Depozitár a jeho úloha v riadení podielových fondov Depozitár, v oblasti podielových fondov, predstavuje kľúčovú inštitúciu, ktorá dohliada na správne spravovanie majetku v rámci týchto …

Benchmark

Benchmark v podielových fondoch Benchmark je v oblasti podielových fondov a investičného manažmentu kľúčovým pojmom. Je to ukazovateľ, voči ktorému sa porovnáva výkonnosť konkrétneho podielového …

Riziko

Riziko: neoddeliteľný spoločník investícií a finančných rozhodnutí Riziko je v oblasti podielových fondov kľúčovým faktorom, ktorý vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov. V …

Podielnik

Význam pojmu „podielnik“ v oblasti podielových fondov Podielnik je ekonomický termín, ktorý označuje investora, ktorý nadobudol podielové listy v podielovom fonde. Týmto spôsobom sa stáva …

Podielový fond

Význam pojmu „podielový fond“ v oblasti podielových fondov Podielový fond je dôležitým pojmom v oblasti podielových fondov a reprezentuje kolektívne investičné vozidlo, ktoré je zložené …

Podiel

Význam pojmu „podiel“ v oblasti podielových fondov Podiel v kontexte podielových fondov predstavuje určený podiel na majetku daného fondu. Tieto podiely sú rovnaké časti, na …

NAV

Nett Asset Value (NAV) v podielových fondoch Nett asset value – čistá hodnota majetku vo fonde, ktorá sa určuje v súlade so zákonom a všeobecne …