analýza abc a xyz

Analýza ABC a XYZ: Dva kľúčové nástroje logistického manažmentu Najčastejšie používané analýzy, ktorých výsledky slúžia ako podklad pre diferencovanú voľbu logistických technológií, projektovanie skladov apod. …

ABC plánovanie

(ABC plánovacie obdobie) – Pohyblivé plánovacie obdobie /PPO/ s horizontom najmenej raz ročne, pri ktorom je rok rozdelený do troch štvormesačných cyklov: A – cyklus: …

podniková logistika

Oblasť účelových aplikácií logistického prístupu, ktoré vychádzajú z bezprostredných požiadaviek a záujmov konkrétnych podnikov, zahŕňajúcich spravidla vnútropodnikové i vonkajšie hmotné a informačné toky, najvýznamnejšia oblasť …

distribúcia

distribúcia v oblasti obchodu: strategický proces pridelenia a fyzickej distribúcie tovaru 1. Pridelenie tovaru rôznym zákazníkom. Pozri tiež: plánovanie distribúcie. 2. Proces fyzickej distribúcie tovaru …

Maloobchodné tržby

Maloobchodné tržby sú miera príjmov, ktoré maloobchodné podniky generujú z predaja tovaru alebo služieb priamo spotrebiteľom. Tieto tržby zahŕňajú všetky transakcie, ktoré sa uskutočňujú medzi …

znak čiarového kódu

znak čiarového kódu v ekonómii obchodu Znak čiarového kódu predstavuje skupinu zloženú z čiar a voľného priestoru vnútri čiarového kódu, ktorá reprezentuje jednoduché písmeno, číslicu …

železničné prekladisko

železničné prekladisko v obchodnom prostredí Prekladisko predstavuje kľúčový prvkový bod v obchodnom prostredí, kde dochádza k premiestňovaniu tovaru medzi normálnorozchodnými, širokorozchodnými a úzkorozchodnými vozňami, a …

združenie

združenie v oblasti obchodu Definícia: Spoločné používanie zariadení niekoľkými užívateľmi, ktorí spoločne vložili investície do uvedených zariadení. Združenie v oblasti obchodu predstavuje formu spolupráce medzi …

závesné oko kontajnera

Závesné Oko Kontajnera: Význam v Logistike a Obchode Závesné oko kontajnera je kľúčovým prvkom v logistických a obchodných operáciách, zabezpečujúcim bezpečné a efektívne zdvíhanie a …

zapustená rampa

Zapustená rampa Stabilná (murovaná alebo betónovaná) nakladacia rampa vyhĺbená do zeme, ktorej pracovná plocha je v úrovni terénu; môže byť prejazdná alebo slepá. Zapustená rampa …

zákazník

Zákazník v oblasti obchodu Kľúčový pojem logistiky. Integrované logistické reťazce zasahujúce až ku konečným zákazníkom a sú podriadené uspokojovaniu ich potrieb, pričom výsledný efekt je …

vzorka zásielky

Vzorka zásielky Časť zásielky odobraná na posúdenie vzhľadu, stavu a akosti zásielky a na jej kontrolu. Vzorka zásielky predstavuje dôležitý aspekt v oblasti obchodu. Ide …

výškové stohovanie

Výškové stohovanie v oblasti obchodu Bezpečné ukladanie manipulačných jednotiek (napr. paliet) na seba do vrstiev vyše 4m. V oblasti obchodu a skladovania je výškové stohovanie …

výrobný program

Výrobný program vo svete obchodu Program, v ktorom je stanovená kvantita a druh tovaru, ktorý sa má vyrábať. V oblasti obchodu je výrobný program kľúčovým …

výpočet kapacity

Výpočet Kapacity v Kontexte Obchodu Výpočet kapacity predstavuje kritický proces, ktorým sa určuje množstvo kapacitných zdrojov, ktoré sú k dispozícii v určitom časovom období. Tento …

vyloženie vozíka

Vyloženie vozíka a jeho význam v obchode Vzdialenosť ťažiska bremena od čelnej plochy zvislej časti nosnej vidlice motorového vozíka. Vyloženie vozíka je dôležitý ekonomický pojem …