analýza abc a xyz

Analýza ABC a XYZ: Dva kľúčové nástroje logistického manažmentu Najčastejšie používané analýzy, ktorých výsledky slúžia ako podklad pre diferencovanú voľbu logistických technológií, projektovanie skladov apod. …

Analýza

Ide o rozklad celistvého javu na menšie časti, prvky, procesy, relácie a podobne za účelom hlbšieho poznania týchto jednotlivých stránok, O pojme analýza Ide o …

Analytický vzťah

Vzťah, ktorý uvádza, z akých častí sa skladá celok. Napr. materiál a komponenty, ktoré tvoria produkt. Analytický vzťah je koncept, ktorý sa často využíva v …

Amortizácia

Odpisy, v makroekonómii tiež hodnota investícií, ktoré kompenzujú opotrebenie kapitálových statkov (udržiavacie investície). Postupné znižovanie hodnoty hmotného alebo nehmotného imania. Pri poistení motorových vozidiel sa …

Americká hypotéka

Americká hypotéka je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý môže byť na rozdiel od hypotekárneho úveru použitý na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia …

Alternatívny produkt

Produkt, ktorý má také funkčné a fyzikálne vlastnosti, ktoré umožňujú jeho výmenu za iný produkt pri splnení určitých technických podmienok. V dnešnom dynamickom svete podnikania …

Alokovaný materiál

Materiál, ktorý je k dispozícii a / alebo už pridelený k určitej objednávke, ktorá už bola prijatá. Alokovaný materiál je dôležitým pojmom v oblasti riadenia …

Alokácia výroby

Alokácia tovární relevantných typov a produkcie vyrábajúcich relevantné výrobky. Alokácia výroby je dôležitým aspektom riadenia výrobných procesov v priemyselných a výrobných organizáciách. Ide o proces …

Alokácia práce na inovácii

Rozdelenie inovačných aktivít medzi jednotlivé dôležité organizačné úseky. Alokácia práce na inovácii je dôležitým aspektom procesu inovácie v oblasti dopravy a organizácií, ktoré sa zaoberajú …

Alokácia

Rozdelenie a pridelenie tovaru, činností, kapacity, nákladov a výrobných zdrojov organizačným jednotkám ako napr. zákazníkom, dodávateľom, závodu alebo oddeleniu alebo produktom. Alokácia je dôležitým pojmom …

Algoritmus

(Algorithm) – je transformácia vstupných údajov na výstupné pomocou všeobecných pravidiel alebo postup, ako riešiť danú úlohu. Algoritmus je základný koncept v oblasti ekonomickej informatiky …

Alfa

Má tiež pomenovanie alfa Jensena. Ukazovateľ efektívnosti investičného portfólia. Určuje rozdiel medzi faktickým výnosom fondu a jeho očakávanou výnosnosťou pri určenej miere rizika (meraného ukazovateľom …

Akvizitér

Získavateľ zákazníkov, predplatiteľov, objednávok a podobne. V poisťovníctve ide o získavateľa poistencov – uzatváranie poistných zmlúv. Viď heslá maklér, dôverník, obchodný zástupca. Akvizitér je výraz, …