Ekotrend

Ekotrend: Podpora Ekologického Poľnohospodárstva na Slovensku Ekotrend – Zväz priateľov ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. Nezisková organizácia, ktorá združuje slovenských ekologických poľnohospodárov a podporuje rozvoj EP …

Ekonomický cyklus

Ekonomický cyklus: Pravidelné striedanie depresie a expanzie Pravidelné striedanie depresie a expanzie, ktoré sa pripisuje vonkajším (najmä prírodným) alebo vnútorným príčinám, ako je napríklad inflačná …

ekodizajn

Ekodizajn v ekonomike životného prostredia Je proces navrhovania výrobkov, ktorý znižuje alebo úplne eliminuje negatívne environmentálne vplyvy výrobkov. Jeho súčasťou je analýza celého životného cyklu …

Eko-agroturistika

Eko-agroturistika v agrárnej ekonomike Eko-agroturistika – Agroturistika (vidiecka turistika) je turistika spojená s pobytmi na farmách. Moderná a podporovaná forma cestovného ruchu, pretože prispieva k …

EFOS

Efos – Európska federácia starších študentov European Federation of Older Students – Európska federácia starších študentov. EFOS, skratka pre Európsku federáciu starších študentov, je dôležitým …

Efektívnosť

Efektívnosť (efektívnosť) – pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, výsledkom a/alebo dosahom. Termín efektívnosť je kľúčovým pojmom v oblasti ekonómie a európskej integrácie. Označuje …

e EUROPE

E EUROPE – Budovanie Európskej Informačnej Spoločnosti e EUROPE je projekt, ktorý sa zameriava na budovanie Európskej Informačnej Spoločnosti (EIS) v rámci Lisabonskej stratégie. Tento …

ECTS

Európsky Systém Prenosu Kreditov (ECTS) Európsky systém prenosu kreditov, skrátene ECTS, je kľúčovým pojmom v oblasti európskeho vzdelávania a školstva. Tento systém bol zavedený v …

Dvor audítorov

Dvor audítorov v kontrole finančného manažmentu EÚ Dvor audítorov je dôležitým orgánom v rámci európskej integrácie, ktorý má za úlohu monitorovať výdavky Európskej únie a …

Dvojitá väčšina

Dvojitá väčšina v kontexte európskej integrácie Koncept dvojitej väčšiny sa často diskutuje v súvislosti so zdokonalením rozhodovacích procesov v Rade ministrov Európskej únie (EÚ). Tento …

Dublinská konvencia

Dublinská azylová konvencia v kontexte európskej integrácie Dublinská azylová konvencia z júna 1990 bola začiatkom zosúlaďovania azylovej politiky EÚ. Dublinská konvencia sa zabránila súčasnému, alebo …

DrSc.

DrSc. – Význam a Vedecká Hodnosť Vedecká hodnosť DrSc. je skratka pre „doctor scientiarum“ a predstavuje jednu z najvyšších vedeckých hodností v akademickom svete. Táto …

Dr.h.c.

Dr.h.c. – Čestný doktor Doctor honoris causa – čestný doktor. Udeľuje sa významným osobnostiam z domova aj zo zahraničia na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vysokej …

DRC

DRC – Danube Rectors‘ Conference Danube Rectors‘ Conference – konferencia rektorov podunajských štátov. Vznikla v roku 1983 z iniciatívy rektorov univerzít v Ulme, Linzi, Viedni …

Dow Jones Index

Ekonomický Pojem: Dow Jones Index Dow Jones Index je americký akciový index, ktorý zahŕňa najdôležitejšie akcie kótované na Newyorskej akciovej burze (NYSE). Existuje v súčasnej …

Dopad

Dopad v Kontexte Európskych Fondov Dopad vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho …

doktorand

Doktorand: Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania Študent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Pojem „doktorand“ označuje študenta, ktorý sa nachádza na tretom stupni vysokoškolského vzdelávania. Tento článok sa …

doklady o štúdiu

Doklady o štúdiu: Dôležité dokumenty v oblasti vzdelávania Doklady o štúdiu sú preukaz študenta, výkaz o štúdiu (index), výpis výsledkov štúdia a záznamník klinickej praxe …