Amortizácia

Odpisy, v makroekonómii tiež hodnota investícií, ktoré kompenzujú opotrebenie kapitálových statkov (udržiavacie investície). Postupné znižovanie hodnoty hmotného alebo nehmotného imania. Pri poistení motorových vozidiel sa …

Akreditačná komisia

Akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorého základnou úlohou je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej …

Akreditácia

Akreditácia je činnosť, ktorú vykonáva akreditačná komisia. Akreditácia je dôležitým pojmom v oblasti školstva, a predstavuje činnosť vykonávanú akreditačnou komisiou. Táto činnosť má veľký význam …

Akciový index

Číslo vyjadrujúce zmenu priemernej hodnoty cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej burze. Index daného trhu akcií, vážený priemer aktuálnych kurzov vybraných akcií, kde váha …

Acquis communautaire

Acquis communautaire zahŕňa celú škálu princípov, zákonov, politík, záväzkov a cieľov prijatých v rámci Európskej únie a obsiahnutých predovšetkým v zmluvách, legislatíve a rozhodnutiach Súdneho …

Absolvent

Ten, ktorý úspešne absolvoval štúdium. V oblasti školstva má pojem absolvent zásadný význam. Označuje jednotlivca, ktorý úspešne dokončil svoje školské alebo akademické vzdelanie. Absolvent je …