ekodizajn

Ekodizajn v ekonomike životného prostredia Je proces navrhovania výrobkov, ktorý znižuje alebo úplne eliminuje negatívne environmentálne vplyvy výrobkov. Jeho súčasťou je analýza celého životného cyklu …

dezertifikácia

Dezertifikácia: Kľúčový problém ekonomiky životného prostredia Dezertifikácia predstavuje degradáciu pôdy vo vyprahnutých, polovyprahnutých a suchých oblastiach, ktoré trpia nízkou vlhkosťou. Tento jav je výsledkom kombinácie …

bioprodukty

Bioprodukty Bioprodukty sú produkty ekologického poľnohospodárstva, ktoré môžu byť rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Medzi bioprodukty patria napríklad pšenica, raž, strukoviny, zelenina, ovocie, mlieko a mäso. …

biopotraviny

Biopotraviny Biopotraviny sú potraviny vyrobené iba z bioproduktov s použitím povolených zložiek, prídavných látok a technologickými postupmi, ktoré sú ustanovené platnými zákonmi. Patrí sem napríklad …

biodiverzita

Biodiverzita: Dôležitý Koncept v Ekonomike Životného Prostredia Biodiverzita, alebo biologická rozmanitosť, je zásadným pojmom v oblasti ekonomiky životného prostredia. Tento koncept zahrňuje variabilitu všetkých živých …

biodegradabilita

Biodegradabilita: Dôležitý Koncept v Ekonomike Životného Prostredia Biodegradabilita alebo biologická odbúrateľnosť je kľúčovým pojmom v oblasti ekonomiky životného prostredia. Tento koncept sa týka schopnosti látok …