5 S

Základná technika, realizovaná pred každým zlepšovaním. Manažment výroby je oblasť, kde sa zlepšovanie procesov a efektívnosť považujú za kľúčové pre dosiahnutie úspechu. Jednou z najzákladnejších …

strategické plánovanie

strategické plánovanie: Klíčový Nástroj Pre Dlhodobý Úspech Spoločnosti Strategické plánovanie predstavuje neoddeliteľnú súčasť manažmentu, ktorá umožňuje spoločnostiam dosahovať svoje dlhodobé ciele a posilňovať svoju konkurencieschopnosť. …

skladovanie

Skladovanie: Strategický Aspekt Správy Zásob v Logistike Skladovanie je neoddeliteľnou súčasťou logistického reťazca, zabezpečujúc efektívne riadenie a správu zásob. Tento proces predstavuje cieľavedomé prerušenie toku …

systémový prístup

systémový prístup dialektický spôsob myslenia, spočívajúci v celostnom a komplexnom prístupe chápania a riešenia problémov, snažiaci sa o zachytenie všetkých vonkajších a vnútorných súvislostí, je …

Systém SMART

systém SMART Bystrý spôsob formulovania cieľov. Systém SMART predstavuje efektívny prístup k formulovaniu a nastavovaniu cieľov v oblasti manažmentu výroby. Jeho akronym SMART reprezentuje päť …

systém štúdia

systém štúdia Systémy štúdia prešli v priebehu času výrazným vývojom, pričom najnovšie prístupy k vzdelávaniu zdôrazňujú flexibilitu a individualizáciu. V minulosti mali staršie systémy štúdia …

systémové disciplíny

systémové disciplíny v oblasti obchodu disciplíny zaoberajúca sa systémovými objektmi (t. j. časťami reality, na ktorých sú alebo môžu byť definované systémy) z pozícií vyhranených …

Synergický efekt

(synergic effect) – efekt koncentrácie vyvolaný spolupôsobením, kombináciou niekoľkých intervencií na jednom území alebo u jedného konečného prijímateľa. Efekt spoločenského pôsobenia, súčinnosti, efekt spoločného pôsobenia …

synergický efekt v logistike

Cieľový efekt dosiahnuteľný v logistickom reťazci (v logistickom systéme podniku), ktorý vzniká vzájomným pôsobením článkov reťazca (častí systému). Je väčší alebo (hlavne) kvalitatívne odlišný než …