Poistné rezervy

poistné rezervy – Finančný Základ pre Ochranné Poistenie Poistné rezervy predstavujú peňažné prostriedky poisťovne, ktoré slúžia ako zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z uzavretých a spravovaných …

Vstupný vek

vek poisteného v deň začiatku poistenia. Je to vek, ktorý poistený dovŕšil v deň svojich posledných narodenín, ktoré predchádzali dňu začiatku poistenia. Vek poisteného, ktorý …

Úmrtie

zastavenie dôležitých funkcií ľudského tela, najmä zastavenie srdcovej činnosti, ktorej následkom je obmedzenie a zastavenie činnosti mozgu. Úmrtie môže byť spôsobené chorobou alebo následkom úrazu.

Strata zamestnania

strata zamestnania v ekonomickej oblasti poistenia Moment ukončenia pracovného, štátno-zamestnaneckého alebo služobného pomeru a následná nezamestnanosť, za podmienok stanovených vo Všeobecných poistných podmienkach. Za stratu …

Skupinové poistenie

Skupinové poistenie: Jednoduchá a Efektívna Forma Poistenia Skupinové poistenie je špecifický druh poistenia, ktorý sa týka väčšieho počtu poistených jednotiek, často organizovaných do skupín, a …

Pracovná neschopnosť

Pracovná Neschopnosť v Poistení Pracovná neschopnosť predstavuje celkovú, lekársky konštatovanú, neschopnosť poisteného vykonávať akúkoľvek profesijnú činnosť, ktorá mu zabezpečuje príjem, mzdu, zárobok alebo zisk. Táto …

Potvrdzujúci dodatok

Potvrdzujúci dodatok v ekonomike poistenia (k poistnej zmluve) – dokument potvrdzujúci vykonanie zmien v poistnej zmluve. Zmeny v poistnej zmluve uvedené v dodatku nadobúdajú účinnosť …

Poistný poradca

Pojem „Poistný Poradca“ v Poisťovníctve (agent) – zástupca poisťovne vykonávajúci nábor poistenia, ktorý nie je v pracovnom pomere v poisťovni. Poistný poradca je dôležitou postavou …

Poistná udalosť

Pojem: Poistná udalosť Jedná sa o náhodnú (nepredvídateľnú a poisteným neovplyvniteľnú udalosť), s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie. Poistenie sa vzťahuje …

Podiel na trhu

význam pojmu „podiel na trhu“ v oblasti poistenia Podiel na trhu je dôležitým kvalitatívnym ukazovateľom úspešnosti podnikateľského subjektu v kontexte poistenia. Tento ukazovateľ vyjadruje percentuálny …

Platenie poistného

Platenie poistného Realizácia úhrady ceny za poistenie, ktoré poskytuje poistiteľ poistenému podľa poistnej zmluvy. Jednorazové poistné a poistné za prvé poistné obdobie je splatné v …

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba v Kontexte Poistenia Oprávnená osoba je kľúčovým pojmom v oblasti poistenia a označuje osobu, ktorej vzniká právo na poistné plnenie v prípade nastupujúcej …