Akreditačná komisia

Akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorého základnou úlohou je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej …

Akreditácia

Akreditácia je činnosť, ktorú vykonáva akreditačná komisia. Akreditácia je dôležitým pojmom v oblasti školstva, a predstavuje činnosť vykonávanú akreditačnou komisiou. Táto činnosť má veľký význam …

Absolvent

Ten, ktorý úspešne absolvoval štúdium. V oblasti školstva má pojem absolvent zásadný význam. Označuje jednotlivca, ktorý úspešne dokončil svoje školské alebo akademické vzdelanie. Absolvent je …

prerušenie štúdia

prerušenie štúdia Študent môže za podmienok stanovených študijným poriadkom prerušiť štúdium študijného programu. Prerušenie štúdia povoľuje dekan, v študijných programoch, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, …

zmluva o štúdiu

Zmluva o štúdiu v rámci študentskej mobility Zmluva o štúdiu, známa aj ako „learning agreement“, predstavuje kľúčový dokument pri uskutočňovaní študentskej mobility v oblasti školstva. …

záverečná práca

Záverečná Práca v Kontexte Vysokoškolského Vzdelávania Záverečná práca je kľúčovým elementom úspešného absolvovania študijného programu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v oblasti ekonómie. Tento …

zápočet

Zápočet Jedna z foriem hodnotenia študijných výsledkov študenta podľa predošlého vysokoškolského zákona. Zápočet je dôležitým pojmom v oblasti školstva, ktorým sa označuje jedna z foriem …

zanechanie štúdia

Zanechanie štúdia v Kontexte Vysokého Školstva Zanechanie štúdia je proces, ktorým študent ukončuje svoje vysokoškolské vzdelávanie mimo bežného riadneho skončenia štúdia. Okrem tradičného dokončenia štúdia, …

vysoká škola

Vysoká škola v ekonomickej oblasti školstva Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Ich hlavnou úlohou je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké …