EFOS

Efos – Európska federácia starších študentov European Federation of Older Students – Európska federácia starších študentov. EFOS, skratka pre Európsku federáciu starších študentov, je dôležitým …

ECTS

Európsky Systém Prenosu Kreditov (ECTS) Európsky systém prenosu kreditov, skrátene ECTS, je kľúčovým pojmom v oblasti európskeho vzdelávania a školstva. Tento systém bol zavedený v …

DrSc.

DrSc. – Význam a Vedecká Hodnosť Vedecká hodnosť DrSc. je skratka pre „doctor scientiarum“ a predstavuje jednu z najvyšších vedeckých hodností v akademickom svete. Táto …

Dr.h.c.

Dr.h.c. – Čestný doktor Doctor honoris causa – čestný doktor. Udeľuje sa významným osobnostiam z domova aj zo zahraničia na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vysokej …

DRC

DRC – Danube Rectors‘ Conference Danube Rectors‘ Conference – konferencia rektorov podunajských štátov. Vznikla v roku 1983 z iniciatívy rektorov univerzít v Ulme, Linzi, Viedni …

doktorand

Doktorand: Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania Študent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Pojem „doktorand“ označuje študenta, ktorý sa nachádza na tretom stupni vysokoškolského vzdelávania. Tento článok sa …

doklady o štúdiu

Doklady o štúdiu: Dôležité dokumenty v oblasti vzdelávania Doklady o štúdiu sú preukaz študenta, výkaz o štúdiu (index), výpis výsledkov štúdia a záznamník klinickej praxe …

doklady o absolvovaní štúdia

Doklady o absolvovaní štúdia: Dôležité dokumenty v oblasti vzdelávania Doklady o absolvovaní štúdia sú vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu (§ …

dodatok k diplomu

Dodatok k diplomu Dodatok k diplomu je dôležitým dokumentom v oblasti vzdelávania a školstva. Tento dokument obsahuje podrobné informácie o absolvovanom študijnom programe na vysokých …

docent

Docent (1) Vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia, v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Docent je významným pojmom v oblasti školstva a vysokého vzdelávania. Slovo „docent“ môže …

dlhodobý zámer vysokej školy

Dlhodobý Zámer Vysokej Školy: Definícia a Význam Dlhodobý zámer vysokej školy predstavuje strategický plán vysokej školy, ktorý sa vypracúva na obdobie najmenej šesť rokov. Tento …

disciplinárny priestupok

Disciplinárny priestupok v akademickom prostredí Disciplinárny priestupok predstavuje zavinené porušenie právnych predpisov, vnútorných predpisov vysokej školy, jej súčastí, alebo verejného poriadku. Tento pojem je definovaný …

disciplinárne opatrenia

Disciplinárne opatrenia v akademickom prostredí Disciplinárne opatrenia sú súčasťou akademického systému na vysokých školách a sú určené na riešenie prípadov porušenia školských pravidiel alebo etických …

disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia: Základný pilier akademickej samosprávy Disciplinárna komisia predstavuje dôležitý orgán akademickej samosprávy na verejných vysokých školách a fakultách. Jej hlavnou úlohou je prerokúvanie disciplinárnych …

diplomant

Diplomant: Cesta k akademickému úspechu Diplomant je študent, ktorý dosiahol záverečnú fázu svojho vysokoškolského štúdia a je v procese prípravy a písania svojej diplomovej práce. …

diplom

Diplom: Doklad o akademickom úspechu a jeho význam Diplom je oficiálny doklad, ktorý potvrdzuje absolvovanie štúdia a udelenie akademického titulu absolventom vysokých škôl. Tento dokument …

dies academicus

Dies academicus: Akademická tradícia na vysokých školách Dies academicus, čo v preklade z latinčiny znamená akademický deň, je tradíciou na mnohých vysokých školách. Tento deň …

dekanát

Dekanát ako centrum riadenia a správy fakulty Dekanát je kľúčovým administratívnym, hospodárskym a organizačným útvarom každej fakulty. Ako úrad dekana má zásadnú úlohu v riadení …

dekan

Dekan ako kľúčová postava v riadení fakulty Dekan je vysokoškolským predstaviteľom, ktorý zastáva dôležitú úlohu v riadení a zastupovaní fakulty. Jeho postavenie a právomoci sú …

ďalšie vzdelávanie

Ďalšie Vzdelávanie: Cesta K Rozvoju A Rekvalifikácii Ďalšie vzdelávanie je dôležitou súčasťou celoživotného vzdelávania a predstavuje možnosť pre jednotlivcov rozšíriť a prehĺbiť svoje existujúce vzdelanie. …