Dohoda pri predaji

Dohoda pri predaji v kontexte reality Dohoda pri predaji je podpísaná predajcom a kupcom nehnuteľnosti buď v súkromí, alebo pod dohľadom odborníka. Je to dohoda …

Vecné bremeno

Vecné bremeno v ekonomike Vecné bremená predstavujú dôležitý aspekt v oblasti reality a majetku. V právnom kontexte Slovenskej republiky sa vecné bremená upravujú v § …

Spoluvlastníctvo

Spoluvlastníctvo v oblasti reality Spoluvlastníctvo predstavuje vlastnícky právny vzťah viacerých osôb k tej istej veci. V rámci oblasti reality rozlišujeme dva hlavné druhy spoluvlastníctva: podielové …

Pozemnoknižná vložka

Pozemnoknižná Vložka: Evidencia Nehnuteľností od Minulosti po Súčasnosť Pozemnoknižná vložka, tiež známa ako pozemnoknižná zápisnica, pozemnoknižna vložko-zápisnica, PK vložka alebo PKN vložka, predstavuje historický nástroj …

Pozemok

Pozemok: Základná Jednotka Nehnuteľnosti Pozemok predstavuje časť zemského povrchu, ktorá je oddelená od ostatných častí rôznymi spôsobmi využívania, rozdielnymi vlastníkmi a môže byť vymedzená hranicami …

Potvrdenie o obhliadke

Potvrdenie o obhliadke v oblasti reality Potvrdenie o obhliadke je dôležitým dokumentom, ktorým sa realitné agentúry a kupujúci nehnuteľností zabezpečujú pri procese obhliadky a predaja. …

Parcela

Parcela Pozemok s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva a na rozdiel od pozemku má určený tvar, polohu a pridelené parcelné číslo. …

Odkladné podmienky

Odkladné podmienky Obsiahnuté v Dohode pri predaji (dohoda o budúcej kúpnej zmluve), obmedzujú výkon zmluvy na výkon určitej udalosti. Zmluva nebude dodržaná pokiaľ nebude daná …

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti Sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom (§ 119 Občianskeho zákonníka). Je to opak hnuteľných vecí. Podľa § 120 Občianskeho zákonníka stavba, …

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľný majetok Majetok, ktorý nemožno premiestniť. Jedná sa o budovy, obchodný kapitál, pozemky. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Real estate property. Nehnuteľný majetok je kategória …

Nájomné náklady

Nájomné náklady v ekonómii reality Náklady sú dôsledkom existencie verejných častí v nehnuteľnosti. Stavba a správa stavebného celku vytvára administratívne náklady, náklady na údržbu a …

List vlastníctva

List vlastníctva: základný dokument preukazujúci vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam List vlastníctva (skratka LV) je kľúčovým dokumentom v oblasti realitných transakcií a správy nehnuteľností. Jeho hlavnou …

Kataster

Kataster v oblasti reality a jeho význam Kataster je dôležitým pojmom v oblasti reality, ktorý sa týka evidencie a správy nehnuteľností a s tým súvisiacich …

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa: dôležitý nástroj v oblasti reality Katastrálna mapa je významným nástrojom v oblasti reality, ktorý zobrazuje nehnuteľnosti v katastrálnom území. Táto mapa je veľkej …

inžinierske siete

Inžinierske siete v oblasti reality Inžinierske siete predstavujú kľúčový aspekt v oblasti reality a nehnuteľností. Tieto siete zahŕňajú rôzne infraštruktúrne systémy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou …

Intravilán

Ekonomický Pojem: Intravilán v Kontexte Reality Terminológia okolo reality a územného plánovania zahŕňa mnoho dôležitých pojmov, ktoré majú vplyv na rozvoj obcí a miest. Jedným …

Geometrický plán

Význam Geometrického Plánu v Právnych Úkonoch a Katastri Nehnuteľností Geometrický plán je dôležitým právnym a katastrálnym dokumentom, ktorý poskytuje podklad pre právne úkony týkajúce sa …