Dopad

Dopad v Kontexte Európskych Fondov Dopad vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho …

Deň doručenia

Deň doručenia v kontexte európskych fondov Deň doručenia je dôležitý termín v rámci administratívy európskych fondov, ktorý sa týka procesu doručovania dôležitých dokumentov. Tento deň …

Cieľová skupina

Cieľová Skupina a Jej Význam v Európskych Fondoch Cieľová skupina predstavuje skupinu alebo entitu, ktorá má úžitok a je pozitívne ovplyvnená realizáciou projektu financovaného z …

Certifikácia

Certifikácia v Kontexte Európskych Fondov Certifikácia je dôležitým pojmom v oblasti európskych fondov, pretože predstavuje potvrdenie správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia …

Časový harmonogram výziev

Časový harmonogram výziev v oblasti európskych fondov Dokument zostavený riadiacim orgánom spravidla na obdobie jedného kalendárneho roka, ktorý obsahuje predpokladané termíny zverejnenia výziev na predkladanie …

Audit trail

Úvod do pojmu Audit trail v kontexte európskych fondov V modernom svete je transparentnosť riadenia financií kľúčová, obzvlášť v oblasti verejných financií. Keď hovoríme o …

Analýza nákladov a prínosov

Analýza nákladov a prínosov v kontexte európskych fondov (cost benefit analysis) – nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania projektu verejnými zdrojmi (oprávnenosť …

Workflow

Workflow Workflow, v preklade pracovný postup alebo tok práce, predstavuje systematickú schému organizácie definovaných úloh a toku informácií, ktorá zabezpečuje opakovateľnosť a efektívnosť v rámci …

Výdavok

Výdavok v rámci európskych fondov V oblasti európskych fondov je výdavok kľúčovým pojmom, ktorý sa týka finančných prostriedkov vyčlenených na realizáciu projektov a programov financovaných …

Veľký projekt

Vibračný dopravník: Inovatívny Prístup v Dopravnom Systéme Úvod Vibračné dopravníky predstavujú pokročilý prístup v oblasti dopravy, kde unášacím prostriedkom je kmitajúca podložka dopravujúca materiál svojim …

Účinnosť

Účinnosť: Kľúčový faktor v hodnotení európskych fondov Účinnosť predstavuje dôležitý ekonomický termín v kontexte európskych fondov a projektov financovaných týmito zdrojmi. Tento pojem sa týka …

Pasívne úverové operácie komerčných bánk

Udržateľnosť

Udržateľnosť v kontexte európskych fondov Udržateľnosť je kľúčovým pojmom v oblasti európskych fondov a projektov, ktoré sú financované týmito zdrojmi. Tento pojem označuje schopnosť efektov, …

Technická pomoc

Technická pomoc v rámci európskych fondov Technická pomoc v kontexte európskych fondov predstavuje financovanie činností operačného programu, ktoré sa týkajú prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania …