Analýza

Ide o rozklad celistvého javu na menšie časti, prvky, procesy, relácie a podobne za účelom hlbšieho poznania týchto jednotlivých stránok, O pojme analýza Ide o …

Americká hypotéka

Americká hypotéka je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý môže byť na rozdiel od hypotekárneho úveru použitý na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia …

Akvizitér

Získavateľ zákazníkov, predplatiteľov, objednávok a podobne. V poisťovníctve ide o získavateľa poistencov – uzatváranie poistných zmlúv. Viď heslá maklér, dôverník, obchodný zástupca. Akvizitér je výraz, …

aktuár

Zodpovedný poistný matematik. Aktuár zodpovedá za správnosť výpočtu poistných produktov a za výkazníctvo. Aktuár je dôležitým profesionálnym pojmom v oblasti poisťovníctva a aktuárstva. Tento termín …

Aktuálny zostatok

Aktuálny zostatok je informatívny údaj, ktorý zobrazuje objem peňazí na účte v určitom konkrétnom čase. Tento zostatok zvyčajne nezahŕňa sumu povoleného prečerpania. Tiež od neho …

Aktívne riadené fondy

Aktívne riadené (spravované) fondy – Fondy, ktorých manažéri vyberajú akcie, alebo iné cenné papiere do portfólia s určitým cieľom, napríklad s cieľom dosiahnutia výsledkov, ktoré …

Akreditívne doklady

Akreditívne doklady sú doklady, na základe ktorých sa realizuje úhrada dokumentárneho akreditívu a ktoré sa vyžadujú v rámci jednotných pravidiel pre akreditívy. Doklady sa spravidla …

Akreditív

Akreditív L/C: Letter of Credit (akreditív) – bežne používaný platobný nástroj používaný vo vnútornom i zahraničnom obchode hlavne pri obchodovaní na dlhšie vzdialenosti, otvorený v …

Akontácia

Záloha, ktorá sa platí pred uskutočnením dodávky objednaného produktu alebo služby. Je percentuálne vyjadrenie koľko z celej sumy musíte zložiť na začiatku splátkového programu – …

Akcia na meno

Akcia na meno je druh akcie, na ktorej sa uvádza meno jedného alebo viacerých vlastníkov. Jej vlastníctvo možno previesť z osoby na osobu prostredníctvom – …

Akcia na majiteľa

Akcia na majiteľa je druh akcie, ktorú možno previesť z osoby na osobu. Neuvádza sa na nej meno vlastníka. Právami s ňou spojenými disponuje jej …