Direct mail

Direct mail: Efektívny nástroj cieľového marketingu Direct mail, známy aj ako priama poštová zásielka, je marketingová stratégia, pri ktorej firmy adresne zasielajú poštou rôzne ponuky …

Demonštrácia

Demonštrácia ako efektívna marketingová stratégia Demonštrácia produktu je jednou z najúčinnejších techník v marketingu, ktorá zahŕňa názornú ukážku vlastností a funkcií propagovaného produktu. Táto metóda …

Databázový marketing

Databázový Marketing: Využitie Informácií pre Úspešný Marketing Databázový marketing predstavuje proces vytvárania, udržiavania a využívania databázy zákazníkov a iných databáz, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný …

Databáza zákazníkov

Databáza zákazníkov: Kľúčový Pilier Marketingu Databáza zákazníkov je organizačným súborom dôležitých údajov o súčasných alebo potenciálnych zákazníkoch, ktorý je aktuálny, dostupný a využiteľný na plnenie …

CPT – Cost per thousand

CPT – Náklady na 1000 Zobrazení Reklamy Náklady na 1000 zobrazení reklamy na internete. CPT, alebo „Cost per Thousand“, je dôležným ukazovateľom v oblasti digitálneho …

Coupons

Couponing – Ústrižky v Marketingu (Couponing) – Ústrižok, frekventovaný tlačený, resp. tlačový propagačný prostriedok využívaný úspešne aj pri reklame na mieste predaja. Couponing, často označovaný …

Corporate Social Responsibility

Spoločenská zodpovednosť spoločnosti Spoločenská zodpovednosť spoločnosti, dobrovoľné príspevky podnikov k vytváraniu lepšej spoločnosti, životného prostredia. Spoločenská zodpovednosť spoločnosti (CSR) je dôležitým pojmom v oblasti marketingu. …

Click-rate

Click-rate: Kľúčový ukazovateľ v digitálnom marketingu Pomer počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamného prvku, vypovedajúci o účinnosti danej reklamy. Click-rate, alebo miera kliknutí, je jedným …

Call centrum

Call Centrum: Hromadné Spracovanie Hovorov v Marketingu Call centrum je dôležitou súčasťou moderného marketingu a služieb zákazníkom. Ide o centrum obsluhy volaní, ktoré slúži na …

B2C

B2C (Business to Consumer) v marketingu Termín B2C je skratkou pre Business to Consumer a predstavuje dôležitý koncept v oblasti marketingu, najmä v kontexte elektronickej …

Audit štatistických údajov

Úvod do auditu štatistických údajov v oblasti marketingu V oblasti marketingu sú dáta neoceniteľným zdrojom informácií, ktoré môžu významne ovplyvniť rozhodnutia podnikov. Overenie týchto údajov, …

Marketing automation

Marketing automation, alebo „automatizácia marketingu,“ predstavuje využívanie softvérových nástrojov a technológií na automatizáciu opakujúcich sa úloh a procesov v oblasti marketingu. V tomto článku preskúmame, …

Marketing funnel

Marketing funnel, alebo „marketingový lievik,“ je grafickým znázornením cesty, ktorú zákazník prechádza od vstupu do procesu nákupu až po konverziu. V tomto článku sa pozrieme …

Marketingová kampaň

Marketingová kampaň predstavuje súbor koordinovaných marketingových aktivít s cieľom dosiahnuť určitý cieľ alebo výsledek. V tomto článku sa pozrieme na význam a zložky úspešnej marketingovej …

Marketingové plánovanie

Marketingové plánovanie je kritickým procesom v oblasti marketingu, ktorý zahŕňa stanovovanie cieľov, výber cieľových trhov a vytváranie konkrétnych akcií na dosiahnutie marketingových cieľov. V tomto …