Výkaz hotovostných tokov

Výkaz hotovostných tokov v Bankovníctve V bankovníctve je výkaz hotovostných tokov dôležitým nástrojom pre sledovanie a správu finančnej stability a likvidity. Tento dokument poskytuje prehľad …

Spotrebný úver

spotrebný úver Spotrebný úver je typ úveru, ktorý je poskytovaný domácnostiam na účel nákupu spotrebných tovarov, služieb alebo na zaobstaranie bývania. Tieto úvery sú bežné …

Sponzoring

Sponzoring v Bankovníctve Sponzoring predstavuje peňažnú alebo inú formu podpory, ktorá je poskytnutá výmenou za dohodnutú protislužbu. Sponzoring je teda príspevkom, ktorý je poskytovaný s …

Škodová udalosť

škodová udalosť Udalosť, z ktorej vznikla škoda a je dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie. V rámci jednej škodovej udalosti môže vzniknúť niekoľko poistných …

Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov v kontexte bánk Prehľad peňažných tokov, často označovaný skratkou „Cashflow,“ je dôležitým nástrojom v oblasti bankovníctva. Predstavuje podrobný výkaz príjmov a výdavkov …

Poistenie verejné

Poistenie verejné Poistenie verejné je dôležitým pojmom v ekonomike a bankovníctve. Ide o povinné poistenie, kde okruh poistencov a aj výšku poistného upravuje zákon. Hlavnými …

Platobný terminál

platobný terminál Platobný terminál, tiež známy ako Point of Sale (POS), je elektronické zariadenie používané v obchodoch a podnikoch na uskutočňovanie bezhotovostných platieb za tovary …

Obchodný plán

Obchodný plán: Kľúčový nástroj pre úspech spoločnosti Pomáha zamerať sa na svoje obchodné ciele, analyzuje ich, vyjasňuje si štruktúru a aktivity manažmentu na vymedzený časový …

Krádež identity

Krádež identity v bankovníctve Krádež identity predstavuje vážny problém v oblasti bankovníctva a finančných inštitúcií. Ide o zločinecký akt, pri ktorom sa páchateľ vydáva za …

Jednoduchý úrok

Jednoduchý úrok v bankovníctve Jednoduchý úrok je dôležitým konceptom v oblasti bankovníctva a financií. Tento pojem sa týka výpočtu úrokov, ktoré sú počítané výlučne z …

Indexácia

indexácia v bankovníctve Indexácia je spôsob zachovania reálnej hodnoty poistného plnenia vzhľadom na existujúcu infláciu. Tento mechanizmus je dohodnutý v poistnej zmluve a umožňuje prispôsobiť …

Charge karta

Charge Karta: Úverový Produkt Naviazaný na Platobnú Kartu Charge karta je špecifický druh úverového produktu, ktorý je spojený s platobnou kartou. Tento finančný nástroj umožňuje …

Garančný fond investícií

Garančný Fond Investícií: Ochrana Majetku Investorov Garančný fond investícií je dôležitým nástrojom v oblasti bankovníctva, ktorý slúži na ochranu majetku klientov, najmä obchodníkov s cennými …

Finančný poradca

Finančný Poradca: Sprievodca Finančným Světem Osoba poskytujúca klientovi konzultačnú a poradenskú činnosť na základe nestrannej analýzy širšieho počtu produktov, dostupných na finančnom trhu. Finančný poradca …