Devízový kurz

Charakteristika devízového kurzu Devízový kurz je definovaný ako výmenný pomer dvoch mien pri bezhotovostných operáciách. Napríklad, pri platbe kartou v zahraničí sa hodnota transakcie prepočítava …

Daň

Daň: Základný Pilier Verejných Rozpočtov Daň je významným pojmom v oblasti ekonomiky, najmä vo vzťahu k bankám a ich fungovaniu. V slovenskom práve sa jedná …

Cenník, sadzobník poplatkov

Cenník: Podrobný Prehľad Poplatkov a Služieb Cenník, často nazývaný aj sadzobník poplatkov, je dôležitým dokumentom pre banky a iné finančné inštitúcie. Predstavuje zoznam ponúkaných produktov …

Bohatstvo

Bohatstvo v Bankovníctve Bohatstvo je v ekonomickom kontexte relatívnou kategóriou, ktorá môže byť definovaná rôznymi spôsobmi a závisí od historických a miestnych faktorov. V bankovníctve …

Výkaz hotovostných tokov

Výkaz hotovostných tokov v Bankovníctve V bankovníctve je výkaz hotovostných tokov dôležitým nástrojom pre sledovanie a správu finančnej stability a likvidity. Tento dokument poskytuje prehľad …

Úžerník

Úžerník: Osoba, ktorá požičiava peniaze za neprimerané úroky Úžerník je termín používaný v oblasti bankovníctva a financií na označenie osoby alebo inštitúcie, ktorá požičiava peniaze …

Spotrebný úver

Spotrebný úver Spotrebný úver je typ úveru, ktorý je poskytovaný domácnostiam na účel nákupu spotrebných tovarov, služieb alebo na zaobstaranie bývania. Tieto úvery sú bežné …

Sponzoring

Sponzoring v Bankovníctve Sponzoring predstavuje peňažnú alebo inú formu podpory, ktorá je poskytnutá výmenou za dohodnutú protislužbu. Sponzoring je teda príspevkom, ktorý je poskytovaný s …

Škodová udalosť

Škodová udalosť Udalosť, z ktorej vznikla škoda a je dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie. V rámci jednej škodovej udalosti môže vzniknúť niekoľko poistných …

Reklama

Reklama v bankovníctve Reklama je dôležitým nástrojom v oblasti bankovníctva. Ide o oznámenie, ktoré je obvykle platené, a jeho cieľom je informovať a presvedčiť zákazníkov …

Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov v kontexte bánk Prehľad peňažných tokov, často označovaný skratkou „Cashflow,“ je dôležitým nástrojom v oblasti bankovníctva. Predstavuje podrobný výkaz príjmov a výdavkov …

Poistenie verejné

Poistenie verejné Poistenie verejné je dôležitým pojmom v ekonomike a bankovníctve. Ide o povinné poistenie, kde okruh poistencov a aj výšku poistného upravuje zákon. Hlavnými …

Platobný terminál

Platobný terminál Platobný terminál, tiež známy ako Point of Sale (POS), je elektronické zariadenie používané v obchodoch a podnikoch na uskutočňovanie bezhotovostných platieb za tovary …

Obchodný plán

Obchodný plán: Kľúčový nástroj pre úspech spoločnosti Pomáha zamerať sa na svoje obchodné ciele, analyzuje ich, vyjasňuje si štruktúru a aktivity manažmentu na vymedzený časový …

Krádež identity

Krádež identity v bankovníctve Krádež identity predstavuje vážny problém v oblasti bankovníctva a finančných inštitúcií. Ide o zločinecký akt, pri ktorom sa páchateľ vydáva za …

maloobchodné tržby

Jednoduchý úrok

Jednoduchý úrok v bankovníctve Jednoduchý úrok je dôležitým konceptom v oblasti bankovníctva a financií. Tento pojem sa týka výpočtu úrokov, ktoré sú počítané výlučne z …

Indexácia

Indexácia v bankovníctve Indexácia je spôsob zachovania reálnej hodnoty poistného plnenia vzhľadom na existujúcu infláciu. Tento mechanizmus je dohodnutý v poistnej zmluve a umožňuje prispôsobiť …