logistika

definícia logistiky Systémová disciplína zaoberajúca sa celkovou optimalizáciou, koordináciou a synchronizáciou všetkých činností, ktorých zreťazenie je nevyhnutné k pružnému a hospodárnemu dosiahnutiu daného konečného (synergického) …

ložný dopravník

Ložný Dopravník: Efektívna Manipulácia s Materiálom vo Výrobe a Logistike Ložný dopravník je špecifický typ dopravníka, ktorého unášacím prostriedkom sú ložné dosky (nosiče) spojené s …

ložný priestor

Ložný Priestor: Dôležitý Aspekt V Doprave a Logistike Ložný priestor predstavuje priestor dopravného alebo prepravného prostriedku na uloženie nákladu, ktorý je vymedzený jeho vnútornými rozmermi. …

Luxusný statok

Luxusné Statky: Ekonomický Fenomén Luxusný statok je taký typ statku, pri ktorom rastie nakupované množstvo statku rýchlejšie ako spotreba. Luxusné statky sú zvláštnym ekonomickým fenoménom, …

ložná technika

Ložná Technika v Doprave: Zabezpečenie Efektívnej Manipulácie s Tovarom Ložná technika predstavuje odborný prístup k nakládke a vykládke tovaru, ktorý zabezpečuje jeho neporušenosť a čo …

ložná trať

Ložná Trať v Doprave: Efektívna Manipulácia s Kusovými Materiálmi Ložná trať je zariadenie na plynulú alebo prerušovanú dopravu prevažne kusových materiálov. Materiál je dopravovaný unášacím …

ložné operácie

Ložné Operácie v Doprave: Manipulácia s Tovarom v Logistickom Procese Ložné operácie sú súhrnným názvom pre nakládku, vykládku a prekládku tovaru do dopravných a prepravných …

lopatkový vykladač

Lopatkový vykladač: Dôležitý nástroj v logistike Vykladač, ktorého unášacím prostriedkom je reťaz s lopatkami nesená otočným ramenom. Lopatkový vykladač je špeciálne zariadenie, ktoré sa využíva …

Lot

Lot: Štandardizovaný Objem Obchodovaného Finančného Nástroja Štandardizovaný objem obchodovaného finančného nástroja. V ekonomike a investovaní sa často stretávame s pojmom „lot,“ ktorý znamená štandardizovaný objem …

loženie

Loženie: Manipulácia s Manipulačnými Jednotkami v Transporte Nakladanie, vykladanie a prekladanie manipulačných jednotiek. V oblasti transportu a logistiky je loženie dôležitým procesom, ktorý zahŕňa nakladanie, …

ložná dĺžka

Ložná dĺžka v Doprave: Rozmery a Význam Užitočná dĺžka ložnej plochy meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou dopravného alebo prepravného prostriedku. Ložná dĺžka je kľúčovým parametrom …

ložná lehota

Ložná Lehota v Doprave: Význam a Dôležitosť Ložná lehota je časový rámec, v ktorom má prepravca povolenie na nakladanie alebo vykladanie nákladu, pričom nesplnenie tejto …

ložná norma

Ložná Norma v Doprave: Význam a Použitie Ložná norma je dôležitý ukazovateľ v oblasti dopravy, ktorý určuje žiaduce zaťaženie dopravného prostriedku pre konkrétny druh tovaru. …

ložná plocha

Ložná Plocha v Doprave: Význam a Využitie Ložná plocha predstavuje dôležitý parameter dopravných alebo prepravných prostriedkov, ktorý definuje dostupnú plochu na uloženie nákladu. Je to …

ložná podlaha palety

Ložná Podlaha Palety: Význam a Využitie v Logistike Ložná podlaha palety predstavuje kritický aspekt v oblasti skladovania a logistiky, ktorý ovplyvňuje efektívnosť manipulácie s tovarom …

Lokujúca konštanta

Lokujúca konštanta v ekonometrii: Významný prvok v lineárnych modeloch Lokujúca konštanta (intercept) je hodnota endogénnej premennej pri nulovej hodnote nezávislej premennej (resp. premenných). Označuje sa …

Lomené poistenie

Lomené poistenie: Špecifický prístup k poisteniu prepravovaných zásielok Situácia, pri ktorej dochádza k poisteniu prepravovanej zásielky u dvoch poisťovní napr. pri dopravnej parite FOB prístav …

Long position

Dlhá pozícia (Long position): Investovanie s očakávaním rastu cien (Dlhá pozícia) – pozícia zaujatá na trhu na základe nákupu finančných nástrojov. Dlhú pozíciu uplatňujú investori, …