Dáta

Dáta: Základ Ekonometrie a Analytiky Dáta, často označované aj ako údaje, sú kľúčovým pojmom v oblasti ekonometrie a analýzy. Tieto informácie predstavujú záznamy, fakty a …

Cochrane-Orcuttova metóda

Cochrane-Orcuttova metóda v ekonometrii: Riešenie problému autokorelácie Cochrane–Orcuttova metóda (Cochrane–Orcutt method) je iteračná metóda, ktorá sa používa pri riešení problému autokorelácie. Väčšinou sa realizuje s …

Čistý dopyt

Pojem a význam čistého dopytu v ekonometrii Čistý dopyt (net demand) je predstavovaný tými nákupmi, ktoré zvyšujú vybavenosť obyvateľstva konkrétnym PDS, ide o tzv. nákupy …

Cieľové premenné

Cieľové Premenné v Ekonometrii: Kľúčový Koncept v Analýze Ekonomických Systémov Cieľové premenné predstavujú dôležitý koncept v oblasti ekonometrie a analýzy ekonomických systémov. Sú základným stavebným …

Centrálna limitná teoréma

Centrálna limitná teoréma: Základný koncept v ekonometrii Centrálna limitná teoréma (CLT) je základným pojmom v oblasti ekonometrie a štatistiky. Táto teória tvrdí, že rozdelenie súčtu …

Cenová hladina

Cenová hladina Cenová hladina (price level) je dôležitým pojmom v oblasti ekonometrie a makroekonómie. Označuje celkovú úroveň cien tovarov a služieb, ktoré sa predávajú a …

Časové rady

Časové rady vo svete ekonometrie Časovým radom (time series) rozumieme postupnosť vecne a priestorovo porovnateľných údajov, ktoré sú jednoznačne usporiadané z hľadiska času, poskytujú informácie …

Breuschov-Paganov test

Breuschov-Paganov test v ekonometrii V oblasti ekonometrie je dôležité identifikovať a riešiť rôzne štatistické problémy, ktoré môžu ovplyvniť správnosť a spoľahlivosť odhadov ekonometrických modelov. Jedným …

Bodová predpoveď

Bodová predpoveď v ekonometrii Ekonometria je disciplína ekonomickej vedy, ktorá sa zaoberá využívaním štatistických metód a matematických modelov na analýzu ekonomických dát a predikciu budúcich …

Autoregresný model

Autoregresný model v ekonometrii: Pojednanie o dynamike V ekonometrii, oblasti študujúcej ekonomické dáta a vzťahy, je pojem autoregresný model stredobodom mnohých diskusií. Tieto modely prinášajú …

Autonómne premenné

Autonómne premenné v ekonometrii: Ich význam a úloha Ekonometria, ako vedný odbor zaoberajúci sa kvantitatívnym modelovaním ekonomických vzťahov, často využíva rôzne matematické a štatistické nástroje. …

Autokorelácia

Pochopenie autokorelácie v ekonometrii Autokorelácia, známa aj ako autocorrelation, predstavuje základný koncept v štúdiu ekonometrie. V kontexte analýzy časových radov a ekonometrického modelovania je autokorelácia …

Asymptotická výdatnosť

Asymptotická výdatnosť: Hĺbky ekonometrickej analýzy V oblasti ekonometrie je kľúčové pochopiť a identifikovať vlastnosti rôznych estimátorov. Jednou z najdôležitejších vlastností, ktorá je často predmetom diskusií, …

Asymptotická neskreslenosť

Asymptotická neskreslenosť: Kľúčový koncept v ekonometrii Asymptotická neskreslenosť je jednou z najfundamentálnejších vlastností estimátora v ekonometrii, ktorej pochopenie je nevyhnutné pre správnu analýzu a interpretáciu …

Aktíva

Aktíva (assets) je všetok majetok z hľadiska jeho formy, t. j. konkrétnych druhov. Jeden konkrétny druh majetku sa nazýva aktívum. Delí sa na neobežné aktíva …

Ekonometria

Ekonometria: kvantifikácia ekonomických vzťahov Ekonometria je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kvantifikáciou ekonomických vzťahov, resp. presnejšie povedané, empirickým odhadom parametrov ekonomických vzťahov. (M. Hatrák) Ekonometria …

Zvyková zotrvačnosť

Zvyková zotrvačnosť v ekonometrii: analýza vplyvu na ekonomické rozhodovanie Zvyková zotrvačnosť je zachovávanie určitých zvykov pri vykonávaní rôznych aktivít (napr. kúpa, konzum, štýl obliekania a …