Aktíva

Aktíva (assets) je všetok majetok z hľadiska jeho formy, t. j. konkrétnych druhov. Jeden konkrétny druh majetku sa nazýva aktívum. Delí sa na neobežné aktíva …

Ekonometria

ekonometria: kvantifikácia ekonomických vzťahov Ekonometria je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kvantifikáciou ekonomických vzťahov, resp. presnejšie povedané, empirickým odhadom parametrov ekonomických vzťahov. (M. Hatrák) Ekonometria …

Zvyková zotrvačnosť

zvyková zotrvačnosť v ekonometrii: analýza vplyvu na ekonomické rozhodovanie Zvyková zotrvačnosť je zachovávanie určitých zvykov pri vykonávaní rôznych aktivít (napr. kúpa, konzum, štýl obliekania a …

Životný cyklus

životný cyklus v ekonometrii Životný cyklus (life cycle) je tvorený niekoľkými fázami, ktorými prechádza (napr. produkt alebo podnik) od svojho vzniku až po zánik, resp. …

Závisle premenná

závislá premenná v ekonometrii závislá premenná (dependent variable) je premenná, ktorá je funkciou ostatných nezávislých premenných tvoriacich model. aj preto sa niekedy nazýva ako vysvetľovaná …

Základný súbor

Základný súbor (population) je súbor všetkých štatistických jednotiek, ktoré z hľadiska vecného, časového a priestorového vymedzenia do súboru patria. Ak zisťujeme informácie o všetkých jednotkách …

Whiteov test

Whiteov Test v Ekonometrii Whiteov test (White test) sa považuje za všeobecný test heteroskedasticity, pretože sa neopiera o predpoklad normálneho rozdelenia náhodných porúch a nevyžaduje …

Vyrovnané hodnoty

Vyrovnané hodnoty vo svete ekonometrie Vyrovnané hodnoty sú synonymom pre vypočítané hodnoty na základe odhadnutých parametrov ekonometrického modelu. V oblasti ekonometrie, ktorá sa zaoberá štatistickým …

Výdatnosť

Výdatnosť v ekonometrii Výdatnosť je kľúčovým pojmom v oblasti ekonometrie a odohráva dôležitú úlohu pri procese odhadu parametrov a štatistických analýzach. Táto vlastnosť estimátora sa …

Výberový súbor

Výberový súbor v ekonometrii V ekonometrii je výberový súbor (sample) dôležitým konceptom, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri analýze dát a odhadovaní ekonomických modelov. Tento článok …

Variačno-kovariačná matica

Variačno-kovariačná matica (variance-covariance matrix) je matica, ktorá je spojená s predpokladmi 2 a 3 viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu (pozri aj ostatné predpoklady viacnásobného lineárneho ekonometrického …