Garančná platba

Význam a Charakteristika Garančnej Platby vo Faktoringu

Garančná platba (Payment under Guarantee) – platba za schválenú postúpenú pohľadávku uskutočnená faktoringovou spoločnosťou v prospech predávajúceho za podmienky, že kupujúcim nebola vznesená žiadna námietka (viď bližšie Dispute). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Payment under Guarantee.

Garančná platba je dôležitým pojmom v oblasti faktoringu, ktorý sa týka financovania a správy pohľadávok. Tento článok sa zameriava na význam a charakteristiku garančnej platby v kontexte faktoringu, jej úlohu a význam pre predávajúcich a faktoringové spoločnosti.

Definícia Garančnej Platby

Garančná platba je platba uskutočnená faktoringovou spoločnosťou v mene predávajúceho na základe schválenia postúpenej pohľadávky. Táto platba sa realizuje za predpokladu, že kupujúci nevznesie žiadne námietky týkajúce sa pohľadávky. Garančná platba je spôsobom, ako predávajúci získava finančné prostriedky zo svojich pohľadávok bez čakania na ich úplné uhradenie kupujúcim.

Úloha Garančnej Platby vo Faktoringu

Garančná platba má niekoľko dôležitých úloh a výhod v kontexte faktoringu:

  • Rýchle financovanie: Predávajúci môže okamžite získať časť hodnoty svojich pohľadávok, čím zabezpečí likviditu a finančnú stabilitu.
  • Rizikový management: Faktoringová spoločnosť prevznešať riziko spojené s nesplnením pohľadávok kupujúcimi, čo poskytuje ochranu predávajúcemu.
  • Zjednodušená správa pohľadávok: Garančná platba umožňuje predávajúcemu delegovať správu svojich pohľadávok na faktoringovú spoločnosť.

Proces Garančnej Platby

Proces garančnej platby zahŕňa nasledujúce kroky:

  1. Predávajúci postúpi svoju pohľadávku faktoringovej spoločnosti.
  2. Faktoringová spoločnosť preskúma platbu a overí, že neboli vznesené žiadne námietky zo strany kupujúceho.
  3. Ak sú všetky podmienky splnené, faktoringová spoločnosť uskutoční garančnú platbu predávajúcemu.
  4. Predávajúci dostane finančné prostriedky a faktoringová spoločnosť sa stáva vlastníkom pohľadávky voči kupujúcemu.

Záver

Garančná platba je dôležitým nástrojom v oblasti faktoringu, ktorý umožňuje predávajúcim získať rýchlu likviditu zo svojich pohľadávok a zároveň sa chrániť pred rizikami spojenými s nesplnením pohľadávok. Je to užitočný nástroj pre podniky, ktoré chcú optimalizovať svoje finančné toky a zlepšiť svoju finančnú stabilitu.

Payment under Guarantee (garančná platba) – platba za schválenú postúpenú pohľadávku uskutočnená faktoringovou spoločnosťou v prospech predávajúceho za podmienky, že kupujúcim nebola vznesená žiadna námietka (viď bližšie Dispute). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Payment under Guarantee.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥