Balanced Scorecard

balanced scorecard v controllingu: efektívne riadenie prostredníctvom perspektív Metóda riadenia. Balanced Scorecard (BSC) je metódou, ako preniesť misiu a stratégiu do cieľov a ich metrík …

Vypočítaná kategória

Ekonomický Pojem: Vypočítaná Kategória v Controllingu Vypočítaná kategória je dôležitým konceptom v oblasti controllingu a manažérstva. Táto kategória zobrazuje výsledky určitého výpočtu a poskytuje často …

Vrcholová kategória

Vrcholová kategória (Apex) v controllingu V controllingu sa termín „vrcholová kategória“ (z angl. „Apex“) používa na označenie špecifického aspektu analýzy dát a hierarchického usporiadania kategórií. …

Visualizer

nástroj Cognos umožňujúci zobrazovať a vytvárať mapové a trojrozmerné grafy. Nástroj IBM Cognos umožňujúci zobrazovať a vytvárať mapové a trojrozmerné grafy.

Ukazovateľ

(miera) – číslo, ktorého hodnota kvantitatívne vypovedá o výkonnosti organizácie, jej časti alebo o význame javov a procesov, ktoré majú vplyv na organizáciu alebo jej …

Transformer

komponent nástroja Cognos PowerPlay, ktorý transformuje dvojrozmerné dáta z firemných a osobných databáz do multidimenzionálnych dátových modelov. Pomocou tohto nástroja môže správca PowerPlay navrhovať, budovať …

Sumarizovaná kategória

sumarizovaná kategória v controllingu (Summarize) – podradené kategórie sumarizovanej kategórie sú z kocky odstránené. Hodnoty ukazovateľov sú sumarizované po nadradenú kategóriu. (Summarize) – Podradené kategórie …

Subdimenzia

subdimenzia v rámci controllingu Vytvorí novú úroveň, neobsiahnutú v dopyte. Umožňuje vytvoriť nevyvážené dimenzie v modeli. Poskytne väčšiu vnáraciu hĺbku v jednej vnáracej ceste. Dimenzia, …

Stály DataWarehouse

stály DataWarehouse v ekonomike controlling Stály DataWarehouse (DWH) predstavuje kľúčový koncept v oblasti controllingu a správy podnikových dát. Dátové sklady sú navrhnuté tak, aby poskytovali …

Špeciálna kategória

Špeciálna kategória v controllingu Špeciálna kategória v controllingu vytvára nový pohľad na kategórie mimo hlavnej štruktúry dimenzie. Špeciálne kategórie zvýrazňujú určité pohľady na dáta, poskytujú …

Skupina kociek

Skupina kociek v controllingu Skupina kociek je dôležitým konceptom v oblasti controllingu a manažmentu účtovníctva. Ide o špecifický spôsob organizovania a zhromažďovania dát pre lepšie …

PowerPlay User

PowerPlay User: Nástroj pre Multidimenzionálne Analýzy v Kontrole PowerPlay User je nástroj od spoločnosti IBM Cognos, ktorý umožňuje používateľom vykonávať komplexné multidimenzionálne analýzy pripravených kociek. …

PowerPlay Web

PowerPlay Web: Dynamický Nástroj BI pre Multidimenzionálne Analýzy PowerPlay Web je dynamický nástroj v oblasti Business Intelligence (BI), ktorý excelentne optimalizuje koncept a silu multidimenzionálnej …