Definícia ekonómie

Ekonómia: Súčasná definícia a jej význam Ekonómia je spoločenská veda, ktorá sa zaoberá štúdiom rozhodovacích procesov jednotlivcov a spoločnosti vo vzťahu k vzácnym výrobným zdrojom. …

Marža

Marža Marža v ekonómii predstavuje rozdiel medzi predajnou cenou a nákladmi spojenými s výrobou alebo nákupom tovaru alebo služby. Je to kľúčový ukazovateľ pre podniky, …

Mena

Mena Mena v ekonómii je oficiálne platidlo používané v krajine na vykonávanie transakcií. Je to kľúčový nástroj pre hospodárstvo, pretože uľahčuje obchod, investície a hospodársku …

Monopol

Monopol Monopol v ekonómii predstavuje trhovú situáciu, kde jediný predajca ovláda celý trh s konkrétnym tovarom alebo službou. Táto forma trhovej štruktúry umožňuje monopolnému predajcovi …

Zisk

Zisk: zostávajúca hodnota po odpočítaní nákladov V ekonómii predstavuje zisk kľúčový ekonomický termín, ktorý označuje peniaze alebo hodnotu, ktorá zostáva po odpočítaní všetkých nákladov, daní …

Zamestnanosť

Zamestnanosť: stav získavania práce v ekonomike V ekonómii predstavuje zamestnanosť kľúčový koncept, ktorý opisuje stav jednotlivca, ktorý má prácu, často za odmenu v podobe platu …

Výnosová krivka

Výnosová krivka: vzťah medzi úrokovými sadzbami a dobou splatnosti dlhopisov V ekonómii predstavuje výnosová krivka dôležitý grafický nástroj, ktorý znázorňuje vzťah medzi úrokovými sadzbami a …

Výnos

Výnos: príjem zo investície alebo obchodnej činnosti V ekonómii predstavuje výnos dôležitý ekonomický termín, ktorý označuje príjem alebo zisk získaný z investície alebo obchodnej činnosti. …

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát: sumarizácia finančných výsledkov V ekonómii predstavuje výkaz ziskov a strát dôležitý finančný dokument, ktorý poskytuje sumarizáciu príjmov, nákladov a výdavkov počas …

Výdavky

Výdavky: alokácia peňazí na tovary, služby a záväzky V ekonómii predstavujú výdavky dôležitý aspekt každej domácnosti a firmy. Tento ekonomický pojem označuje peniaze alebo zdroje, …

Vlastný kapitál

Vlastný kapitál: hodnota čistého imania firmy V ekonómii predstavuje vlastný kapitál jednu z kľúčových súčastí finančnej štruktúry podniku. Tento ekonomický pojem odráža hodnotu majetku firmy …

Úver

Úver: poskytnutie finančných prostriedkov s dohodou o návrate Úver je v ekonómii kľúčovým nástrojom, ktorý umožňuje jednotlivcom a firmám získať potrebné finančné prostriedky na realizáciu …

Úspory

Úspory: ekonomický pojem a jeho význam Úspory sú dôležitým pojmom v ekonómii, ktorý sa týka peňazí, ktoré jednotlivec alebo organizácia odkladá na budúce využitie namiesto …

Úroková sadzba

Úroková sadzba Úroková sadzba je v ekonómii kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje financovanie a ekonomickú aktivitu. Táto cena predstavuje náklady, ktoré banky účtujú iným bankám alebo …

Úroková miera

Úroková miera Úroková miera je kľúčovým pojmom v oblasti ekonómie, ktorý odráža percentuálnu sadzbu, ktorá sa platí za používanie požičaných peňazí alebo ktorá sa získava …

Trhová kapitalizácia

Trhová kapitalizácia Trhová kapitalizácia je dôležitým ukazovateľom v oblasti ekonómie, ktorý meria celkovú trhovú hodnotu všetkých akcií verejne obchodovanej spoločnosti. Tento parameter je jedným zo …

Trh práce

Trh práce a jeho význam v ekonómii Trh práce je sektor ekonomiky, kde dochádza k výmene pracovnej sily medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Tento článok sa …

Trh

Trh Trh je kľúčovým pojmom v oblasti ekonómie, označujúcim miesto alebo systém, kde dochádza k stretnutiu kupujúcich a predávajúcich s cieľom vykonávať výmenu tovarov a …

Strata

Strata Strata, v kontexte ekonómie, predstavuje peniaze alebo hodnoty, ktoré jednotlivec alebo firma utrpeli v dôsledku neúspešnej investície alebo obchodnej činnosti. Ide o podstatný aspekt …