Ekonómia

ekonómia a Jej Význam v Spoločnosti Ekonómia je spoločenská veda, ktorá má svoje korene v gréckych slovách (oikos – dom, nomos – riadiť). Jadrom ekonómie …

Mikroekonómia

mikroekonómia – Analyza Správania Individuálnych Ekonomických Subjektov Mikroekonómia je odvetvie ekonómie, ktoré sa zaoberá skúmaním správania sa individuálnych ekonomických subjektov. Táto disciplína sa zameriava na …

Ekonómia

ekonómia: štúdium správania v ekonomickom kontexte Ekonómia, pochádzajúca z gréckeho slova (oikos – dom, nomos – riadiť), predstavuje jadro štúdia správania sa podnikov ako výrobcov, …

Tieňová ekonomika

Tieňová Ekonomika: Skrytá Stránka Hospodárstva Tieňová ekonomika je dôležitým konceptom v oblasti ekonómie, ktorý označuje ekonomické aktivity, ktoré sú uskutočňované mimo oficiálnych štatistík a evidencií …

Pozitívna ekonómia

Pozitívna Ekonómia: Vedecký Pohľad na Ekonomickú Realitu Pozitívna ekonómia je odvetvie ekonómie, ktoré sa usiluje čo najpresnejšie opísať ekonomickú realitu a objasniť fakty ekonomického života. …

Otvorená ekonomika

otvorená ekonomika: voľný pohyb tovarov, služieb a kapitálu Znamená voľný pohyb tovarov a služieb a kapitálu cez hranice jednotlivých krajín. Charakteristická je pre vyspelé ekonomiky. …

Makroekonómia

Makroekonómia v rámci ekonómie Makroekonómia je jedným z dôležitých pilierov ekonómie a jej predmetom je ekonomika ako celok. Zaoberá sa štúdiom a analýzou hospodárstva na …

Ekonomika

Ekonomika: Oblasť Cieľavedomej Hospodárskej Činnosti Ekonomika predstavuje oblasť spoločenskej praxe zameranú na cieľavedomú hospodársku činnosť. Hovoríme preto o ekonomike štátu, ekonomike podniku, priemyslu, poľnohospodárstva a …

Definícia ekonómie

Ekonómia: Súčasná definícia a jej význam Ekonómia je spoločenská veda, ktorá sa zaoberá štúdiom rozhodovacích procesov jednotlivcov a spoločnosti vo vzťahu k vzácnym výrobným zdrojom. …