Akvizitér

Získavateľ zákazníkov, predplatiteľov, objednávok a podobne. V poisťovníctve ide o získavateľa poistencov – uzatváranie poistných zmlúv. Viď heslá maklér, dôverník, obchodný zástupca. Akvizitér je výraz, …

aktuár

Zodpovedný poistný matematik. Aktuár zodpovedá za správnosť výpočtu poistných produktov a za výkazníctvo. Aktuár je dôležitým profesionálnym pojmom v oblasti poisťovníctva a aktuárstva. Tento termín …

Akceptácia

(prijatie do poistenia) – Uznanie návrhu poistnej zmluvy poisťovňou za platný, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené pre daný druh poistenia. Akceptácia, často nazývaná aj „prijatie do …

Živel

živel v ekonómii a poisťovníctve V oblasti poisťovníctva a ekonómie sa často stretávame s pojmom živel, ktorý označuje súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a …

Zánik poistenia

Zánik Poistenia v Kontexte Poisťovníctva Zánik poistenia je proces, kedy platnosť poistnej zmluvy alebo poistenia končí. Poistenie môže zaniknúť rôznymi spôsobmi, vrátane uplynutia poistnej doby, …

Základné podmienky

Základné Podmienky v Poisťovníctve Časť zmluvy, v ktorej sú vyznačené a opísané hlavné podmienky poistenia. Základné podmienky v poisťovníctve predstavujú kľúčový aspekt každej poistnej zmluvy. …