Expedičné doklady

Expedičné doklady a ich význam v faktoringu

Expedičné doklady, známe aj ako Shipping Documents, sú dokumenty, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v oblasti faktoringu. Tieto doklady potvrdzujú vyexpedovanie tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu a sú dôležité pre faktoringové spoločnosti, keďže na nich závisí posúdenie pohľadávok postúpených na odkúp.

Expedičné doklady sú súčasťou obchodných transakcií a predstavujú dôležitý krok v procese dodávok tovaru alebo služieb. Sú vytvorené v okamihu, keď tovar opúšťa predávajúceho a je odoslaný ku kupujúcemu. Tieto doklady obsahujú informácie o tovare, jeho množstve, hodnote, spôsobe dopravy a ďalšie relevantné informácie.

Typické expedičné doklady

V rámci expedície tovaru sa často používajú nasledujúce typické doklady:

  • Prepravný list (Bill of Lading): Tento doklad potvrdzuje prepravu tovaru a je dôležitým dokumentom pre dopravcov a obchodníkov. Obsahuje informácie o tovare, jeho hmotnosti, hodnote a iných podrobnostiach.
  • Prepravný dokument (Shipping Invoice): Ide o faktúru, ktorá obsahuje informácie o cene tovaru, popis tovaru a iné obchodné informácie. Je to dôležitý dokument pre účtovníctvo a platby.
  • Celoodvodový doklad (Customs Clearance Document): Ak sa tovar presúva cez hranice, tento doklad je nevyhnutný pre jeho clarense a dovoz do krajiny.
  • Ďalšie doklady: Okrem týchto základných dokladov môže existovať aj ďalšie, ktoré sú špecifické pre konkrétnu obchodnú transakciu alebo odvetvie.

Význam expedičných dokladov v faktoringu

Pre faktoringové spoločnosti majú expedičné doklady kľúčový význam. Tieto spoločnosti odkupujú pohľadávky od podnikateľov a podnikov, a práve na základe týchto dokladov posudzujú riziko a hodnotu týchto pohľadávok.

V praxi to znamená, že faktoringová spoločnosť si overuje, či existujú doklady, ktoré potvrdzujú dodanie tovaru alebo služieb kupujúcemu. Tieto doklady slúžia ako dôkaz, že obchodná transakcia prebehla a že kupujúci je povinný uhradiť sumu faktúry.

Pre faktoringové spoločnosti je dôležité, aby boli expedičné doklady správne a kompletne vyplnené, pretože na nich závisí ich schopnosť zabezpečiť finančné prostriedky pre svojich klientov. Ak sú doklady neúplné alebo nesprávne, môže to viesť k problémom pri realizácii faktoringovej transakcie.

Záver

Expedičné doklady sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných transakcií a majú kľúčový význam v oblasti faktoringu. Pre faktoringové spoločnosti predstavujú dôležitý nástroj na posudzovanie pohľadávok a zabezpečenie finančných prostriedkov.

Shipping Documents (expedičné doklady) – doklady, potvrdzujúce vyexpedovanie tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu. Faktoringová spoločnosť požaduje kópie týchto dokladov k pohľadávkam na ňu postúpených. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Shipping Documents.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥