Krízový manažment

Dodacia doložka

Dodacia doložka v faktoringu Delivery Clause (dodacia doložka) – podmienka, na základe ktorej sa uskutoční dodávka tovaru. V oblasti faktoringu a medzinárodného obchodu je dodacia …

Diskont

Diskont v kontexte faktoringu a financovania Diskont, známy aj ako discount, je úroková zrážka z úveru za obdobie od jeho predčasného splatenia do termínu riadnej …

Deň odoslania

Deň odoslania a jeho význam v oblasti faktoringu V oblasti faktoringu a medzinárodnej logistiky predstavuje deň odoslania, známy aj ako „Shipment date“, kľúčový dátum. Tento …

Dátum splatnosti

Dátum Splatnosti vo Faktoringu Dátum splatnosti je významným pojmom v oblasti faktoringu, ktorý sa týka platobných povinností a financovania podnikov. Tento termín má viacero významov …

Cesná klauzula, doložka

Cesná Klauzula, Doložka – Notice of Assignment vo Faktoringu Cesná klauzula, doložka (anglický ekvivalent Notice of Assignment) predstavuje dôležitý aspekt v oblasti faktoringu. Ide o …

Cedovať

Čo znamená Cedovať v oblasti faktoringu? Termín Cedovať (anglický ekvivalent Assign) sa v oblasti faktoringu používa na označenie procesu, kedy predávajúci postúpi svoje pohľadávky veriteľom …

Bonita

Bonita v Kontexte Faktoringu: Dôležitý Faktor Hodnotenia Rizika V oblasti faktoringu je termín „Bonita“ kľúčovým pojmom, ktorý sa týka hodnotenia finančnej schopnosti a dôveryhodnosti podniku …

Bona fide predaje

Bona Fide Predaje vo Faktoringu Termín „Bona Fide predaje“ je v oblasti faktoringu dôležitým pojmom, ktorý označuje predaje faktúr alebo pohľadávok so zámerom a úmyslom …

Bezregresný faktoring

Bezregresný faktoring v oblasti faktoringu Bezregresný faktoring, známy aj ako Non-Recourse Factoring, predstavuje špecifický prístup k faktoringu, ktorý má v ekonomike svoje miesto a zohráva …

Beneficient

Beneficient vo svete faktoringu Faktoring je obchodný nástroj, ktorý umožňuje firmám predávať svoje pohľadávky výmenou za okamžité peniaze. V tomto procese vstupuje do hry beneficient, …

Bankové výlohy, poplatky banky

Bankové výlohy a poplatky v kontexte faktoringu Faktoring je financovanie založené na postúpení pohľadávok, ktoré umožňuje firmám rýchlo získať likviditu. Táto služba však nie je …

Banková záruka

Banková záruka: Zabezpečenie obchodných vzťahov V komplikovanom svete obchodných vzťahov je dôvera medzi partnermi kľúčová. A práve banková záruka prichádza na scénu ako nástroj, ktorý …

Avalista

Garantor per aval (Avalista): Základy a význam v faktoringu V oblasti faktoringu a obchodného financovania sa často stretávame s pojmom avalista alebo Garantor per aval. …

Aval

Aval: Kľúčový nástroj v oblasti faktoringu Faktoring je dôležitou súčasťou moderného financovania obchodu, ktorý umožňuje firmám získavať hotovosť z krátkodobých pohľadávok. V rámci tohto systému …

Faktoring

Faktoring je dôležitou finančnou službou, ktorá umožňuje spoločnostiam optimalizovať svoj tok hotovosti. V podstate ide o proces, kde spoločnosť predáva svoje pohľadávky (neuhradené faktúry) tretiemu …

Akreditív

Akreditív L/C: Letter of Credit (akreditív) – bežne používaný platobný nástroj používaný vo vnútornom i zahraničnom obchode hlavne pri obchodovaní na dlhšie vzdialenosti, otvorený v …

Akceptačný úver

Acceptance credit (akceptačný úver) – akreditív, ktorý musí spĺňať podmienky cudzej zmenky, vrátane ňou požadovanej dokumentácie. Akreditív bude akceptovaný bankou, kde má byť vyplatený, diskontovaný …

Skrytý faktoring

Skrytý faktoring Skrytý faktoring, tiež známy ako Non-Notification Factoring alebo Confidential Factoring, je špecifickým druhom faktoringu, ktorý sa využíva v oblasti financií a správy pohľadávok. …

Ponuka

Ponuka vo Faktoringu Pojem „ponuka“ vo faktoringu predstavuje dôležitý aspekt tejto finančnej služby. Faktoring je špecifickým druhom financovania, ktorý sa často využíva v podnikateľskom prostredí …

Poistné potvrdenie

Pojem: Poistné potvrdenie Poistné potvrdenie (Insurance certificate) je dokument v oblasti faktoringu, ktorý sa týka poistenia v rámci obchodných transakcií. Tento dokument konštatuje sumu a …