Alfa

Má tiež pomenovanie alfa Jensena. Ukazovateľ efektívnosti investičného portfólia. Určuje rozdiel medzi faktickým výnosom fondu a jeho očakávanou výnosnosťou pri určenej miere rizika (meraného ukazovateľom …

Akvizícia

Slovo prebraté z latinčiny; znamená získavanie nových zákazníkov, inzerentov a pod. V poisťovníctve ide o získavanie nových poistencov a predaj poistných produktov. Z latinčiny, získavanie …

Riziko

Vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov. Riziko ovplyvňuje výšku úrokového výnosu a tiež správanie sa investora na finančnom trhu. O miere klientom akceptovanej …

Poistné

definícia poistného Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v …

Poisťovníctvo

Poisťovníctvo – Kľúčové Odvetvie v Oblasti Poistenia a Zaistenia Poisťovníctvo predstavuje dôležité odvetvie hospodárstva, ktoré sa zameriava na poisťovaciu, zaisťovaciu a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti …