Dobrá banka

Dobrá banka: Inštitúcia s dôrazom na zdravý rozvoj kapitálu a úverovanie Termín Dobrá banka predstavuje archaický názov pre bankovú inštitúciu, ktorá kládla dôraz na zdravý …

Dĺžnici

Dĺžnici v Kontexte Investovania Dĺžnici sú subjekty, ktoré majú záväzky voči veriteľom a bankám a ktorí sú povinní splácať požičané prostriedky. Tento ekonomický pojem má …

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy a ich úloha v oblasti investovania Dlhopisové fondy sú špecifickým druhom investičných fondov, ktoré majú významné miesto v oblasti investovania. Tieto fondy sú …

Diverzifikácia rizika

Diverzifikácia Rizika: Znižovanie Rizika Investovaním Diverzifikácia rizika je dôležitou stratégiou v oblasti investovania, ktorá sa zameriava na rozloženie alebo rozptýlenie rizika výberom širokého portfólia investícií. …

Diverzifikácia

Diverzifikácia v Podielových Fondoch: Znižovanie Rizika Investícií Diverzifikácia je dôležitým pojmom v oblasti podielových fondov a predstavuje stratégiu rozloženia investícií do viacerých druhov aktív. Cieľom …

Discount

Discount v investovaní: Rozdiel medzi trhovou cenou a hodnotou aktív Discount vo vzťahu k uzavretým investičným fondom predstavuje rozdiel medzi trhovou cenou cenných papierov fondu …

Devízy

Základné charakteristiky devíz Devízy sú definované ako pohľadávky znejúce na cudziu menu, čiže predstavujú bezhotovostné zahraničné platobné prostriedky. Tento termín je široko používaný v medzinárodnom …

Devízový trh

Charakteristika devízového trhu Devízový trh, známy aj ako foreign-exchange market, je kľúčovým segmentom finančného trhu, kde dochádza k obchodovaniu s devízami. Tento trh umožňuje účastníkom …

Devalvácia

Definícia a význam devalvácie Devalvácia predstavuje úmyselné zníženie hodnoty domácej meny voči zahraničným menám. Tento krok, často realizovaný centrálnymi bankami, má za cieľ ovplyvniť ekonomické …

Derivátový fond

Úvod do derivátových fondov Derivátový fond je špecifický typ investičného fondu, ktorý sa zameriava výhradne na investovanie do odvodených cenných papierov, ako sú futures, opcie …

Depozitár

Depozitár a jeho úloha v riadení podielových fondov Depozitár, v oblasti podielových fondov, predstavuje kľúčovú inštitúciu, ktorá dohliada na správne spravovanie majetku v rámci týchto …

Deň splatnosti

Deň splatnosti v kontexte poistenia a zaistenia Deň splatnosti je zásadným pojmom v oblasti poistenia a zaistenia, označujúcim stanovený dátum úhrady poistného alebo termín, do …