Algoritmus

(Algorithm) – je transformácia vstupných údajov na výstupné pomocou všeobecných pravidiel alebo postup, ako riešiť danú úlohu. Algoritmus je základný koncept v oblasti ekonomickej informatiky …

Internet

internet – Komplexná Celosvetová Počítačová Sieť Internet je fenoménom moderného veku, ktorý zmenil spôsob, akým komunikujeme, pracujeme, vzdelávame sa a nakupujeme. Táto komplexná celosvetová počítačová …

WAN

Wide Area Network (WAN) – Globálna Počítačová Sieť Wide Area Network (WAN) je globálna počítačová sieť, ktorá spája počítače alebo menšie počítačové siete typu LAN …

WWW

World Wide Web (WWW) World Wide Web (WWW) je služba Internetu, pomocou ktorej získavame, vyhľadávame, ale aj prezentujeme informácie na Internete. Táto revolučná technológia výrazne …

Vrchol

Vrchol (Vertex) v ekonomickej informatike V ekonomickej informatike sa termín „vrchol“ (z angl. „vertex“) používa na označenie rohu polygónu. V trojrozmernom priestore má vrchol určenú …

Štýl

štýl v ekonómii ekonomickej informatiky Používame, ak chceme dosiahnúť jednotný vzhľad dokumentu (nadpisy, odseky, poznámky…), zjednodušuje formátovanie textu v dokumente. Štýl v kontexte ekonomickej informatiky …

Softvér

Ekonomický Význam Softvéru (Software) – oživuje technickú časť počítača, riadi jeho činnosť, je programové vybavenie počítača a plní úlohu akéhosi sprostredkovateľa medzi počítačom a človekom …